OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: referent ds świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOSZAKOWICE
ul.K.Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:


REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1.Wymagania niezbędne:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d)wykształcenie wyższe ekonomiczne
e)umiejętność obsługi komputera oraz programu „Świadczenia rodzinne”.

2.Wymagania dodatkowe:
a)znajomość przepisów dotyczących ustawy o świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z zakresu postępowania administracyjnego
b)samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność i motywacja do pracy,
c)dokładność i komunikatywność,
d)umiejętność pracy w zespole,
e)dobra organizacja pracy.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)obsługa programu „Świadczenia rodzinne”
b)przyjmowanie wniosków na świadczenie rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
c)ustalanie na podstawie złożonych dokumentów uprawnień rodzin do należnych im świadczeń,
d)przygotowanie decyzji,
e)sporządzanie listy wypłat i przelewów bankowych,
f)sporządzanie sprawozdań,
g)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjnymi i zaleceniami kierownika OPS.

4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)list motywacyjny,
c)życiorys (CV),
d)dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu),
e)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)oświadczenie kandydata dot.zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Druki wymaganych dokumentów można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy we Włoszakowicach http://gmina.wloszakowice.pl. lub w siedzibie Ośrodka ul.K.Kurpińskiego 29 przyziemie pałacu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą pod adresem Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko referent ds.świadczeń rodzinnych w terminie do 16 kwietnia 2010r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy- tablica w holu budynku na parterze.

Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po
zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie
rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane godnie z instrukcją
kancelaryjną.Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06