OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Włoszakowice

Okres: 2010

U C H W A Ł A Nr XXXII/228/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr X/68/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1

Uchwala się zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice, obowiązującego na podstawie uchwały Nr XXVIII/226/2005 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, zwaną dalej „Zmianą Studium Nr 1”, odnoszącą się do terenów gminy położonych w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna, z dopuszczeniem na tych terenach zabudowy rekreacyjnej (jednorodzinnej).

§ 2

Ujednolicona część tekstowa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice wraz ze Zmianą Studium Nr 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3

1.Ujednolicona część graficzna Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice wraz ze Zmianą Studium Nr 1, przedstawiona na kopii mapy topograficznej w skali 1: 15 000, obejmująca:
1)Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2)Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2.Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/228/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 kwietnia 2010 r.Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice (Zmiana Studium Nr 1) jest konsekwencją uchwały Nr X/68/2007, którą Rada Gminy Włoszakowice podjęła w dniu 21 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium. Zmiana Studium Nr 1 jest zmianą jednostkową odnoszącą się do dwóch terenów gminy o łącznej powierzchni 1,1 ha położonych w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna, z dopuszczeniem na tych terenach zabudowy rekreacyjnej (jednorodzinnej).

Zmianę Studium Nr 1 sporządzono zgodnie z przepisami prawa. W trakcie prac planistycznych przeprowadzone zostały procedury zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa weszła w życie dnia 15 listopada 2008 r.).

W okresie wyłożenia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice wraz ze Zmianą Studium Nr 1 do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu studium, a także oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiana Studium Nr 1 umożliwi opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dwóch terenów. Celem sporządzenia tych planów jest zahamowanie procesów niekontrolowanej degradacji obszaru położonego w sąsiedztwie Jeziora Dominickiego. Powyższe plany miejscowe, będące aktami prawa miejscowego, uwzględniać będą zasady polityki przestrzennej gminy Włoszakowice określone w niniejszej zmianie Studium, przyjmując ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój za podstawę działań planistycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuje się o zatwierdzenie Zmiany Studium Nr 1.Zdjęcia dołączone:

  


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06