OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące,
mieszczącego się we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 30


Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:
1)ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół;

2)ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)uzyskał:
a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póżn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

7)nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

9)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu zawierają:
1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,

2)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

4)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3.,

5)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

10)oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

11)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

12)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

14)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

15)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach zostanie powierzone od dnia 01 września 2010 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach " na adres: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice lub w sekretariacie w/w urzędu, w terminie do 8 lipca 2010 r.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Włoszakowice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Wójt Gminy Włoszakowice
/-/ Stanisław Waligóra


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06