OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice.


Włoszakowice, dnia 6 lipca 2010 r.
Wójt Gminy Włoszakowice


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice.Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały Nr XXXIV/246/2010 z dnia 21 maja 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice, zwanej dalej „Zmianą Nr 3 Studium”.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Zmiany Nr 3 Studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29, 64- 140 Włoszakowice w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że postępowanie w sprawie Zmiany Nr 3 Studium toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska.
Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie, miejscu i terminie jak wyżej.

Teren objęty Zmianą Nr 3 Studium obejmuje obszar o powierzchni ok. 7 ha położony
w Boszkowie- Letnisko pomiędzy ul. Turystyczną, a jeziorem Dominickim.


Wójt
mgr Stanisław Waligóra

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06