OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 7 kwietnia 2004 r.


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 7 kwietnia 2004 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rewizyjna:
Zenon Mejza - przewodniczący
Bronisław Elimer - członek
Aleksy Zaremba - członek
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka

Tematy posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.

 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniami statystycznymi.

Wnioski Komisji

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Wniosek Komisji do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik do protokołu i zostanie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 1. Komisja zaznajomiła się ze sporządzonymi sprawozdaniami statystycznymi w ciągu roku 2003 (Rb-27, Rb-28, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33, Rb-50, Rb-N, Rb- Z, Rb- NDS, Rb-PDP) i stwierdziła, że dane w nich wykazane są zgodne z budżetem gminy. Zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


Przewodniczący

(-) Zenon Mejza

(-) Elimer Bronisław

(-) Aleksy Zaremba
W n i o s e k

do Rady Gminy Włoszakowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy WłoszakowiceKomisja Rewizyjna Rady Gminy Włoszakowice w składzie:
Zenon Mejza - przewodniczący
Bronisław Elimer - członek
Aleksy Zaremba - -„-

na swoim posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2004 r. rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003 r., powiązania go ze sprawozdaniami statystycznymi i dokonywanymi przez Komisję w ciągu 2003 r. kontroli wykonywania budżetu Gminy.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2003 r.
Komisja kolejno ustosunkowywała się do wielkości wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2003 r.

Odnośnie wykonania dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez Wójta Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu, a ponadto zwróciła uwagę na pozycje, których wykonanie znacząco odbiega od planu i przyjęła wyjaśnienia powstałych rozbieżności:

DOCHODY

 1. W § 083, rozdział 01095, dział 010 wpływy z świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wykonano w 40 %. W § 238 rozdział 63003 dział 630 wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego wykonano w 50%. W rozdziale 80101 dział 801 środki uzyskane przez szkoły wykonano w 37%. W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w 102%. Odnośnie wszelkich rozbieżności Komisja przyjęła wyjaśnienia Wójta zawarte w sprawozdaniu.


 1. W § 091, rozdział 70005, dział 700 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano na poziomie 41% z powodu trudnej do oszacowania (w oparciu o dane z lat ubiegłych) kwoty uzyskanej z tego tytułu.


 1. W § 092, rozdział 75023, dział 750 wpływy z odsetek bankowych zrealizowano w 25% w związku z przyjęciem w projekcie budżetu likwidacji wieloletniej lokaty w roku 2003. Konieczność likwidacji lokaty nastąpiła w końcu roku 2002 r.

WYDATKI

 1. W § 4210, rozdział 75011, dział 750 niższe niż planowano wykonanie spowodowane zostało realizacją zakupów w mniejszym zakresie - pokrywającym potrzeby.


 1. W rozdziale 75022 niższe niż planowano wydatki dot. rady gminy zrealizowano w wysokości faktycznych potrzeb.


 1. W § 8010, rozdział 75702 , dział 757 niższe niż planowano wykonanie dotyczące spłaty odsetek od pobranych kredytów i pożyczek spowodowane zostało wcześniejszą spłatą pobranych pożyczek oraz pobranie ich w niższej, wystarczającej kwocie.


 1. W § 4430, rozdział 75412, dział 754 kwota dotycząca opłaconych składek ubezpieczeniowych z zakresu straży pożarnych zrealizowana w niższym niż planowano, ale wystarczającym zakresie.


 1. W § 4270, rozdział 80101 i 80110, dział 801 niższe niż planowano wykonanie wiąże się z przeniesieniem niektórych prac remontowych w szkołach na rok następny lub ujęcie wydatków związanych z ich realizacją w § 4300.


 1. W § 6050 rozdział 80101 dział 801 - niska realizacja związana jest z przesunięciem prac dot. budowy sali sportowej we Włoszakowicach na rok następny.


 1. W § 4300 rozdział 80146 dział 801 oraz rozdział 85446 dział 854 - środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wykonano w wysokości wynikającej z bieżącego zapotrzebowania.

Wszelkie pozostałe zaniżone wykonanie wydatków wynikające z zestawienia zostały wyjaśnione w sprawozdaniu i przyjęte bez uwag przez Komisję.


Sprawozdania statystyczne
Komisja zaznajomiła się ze sporządzonymi sprawozdaniami statystycznymi w ciągu roku 2003 (Rb-27S - wykonanie planu dochodów budżetowych, Rb-28S - wykonanie planu wydatków budżetowych, Rb-30 - wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych, Rb-31 - wykonanie planów finansowych gospodarstw pomocniczych, Rb-32 - wykonanie planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych, Rb-33 - wykonanie planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, Rb-50 - dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb - 27ZZ - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb-N - stan należności, Rb- Z - stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, Rb- NDS - nadwyżka/deficyt, Rb-PDP - wykonanie podstawowych dochodów podatkowych) i stwierdziła, że dane w nich wykazane są zgodne z budżetem gminy. Zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


Kontrole Komisji
W ciągu 2003 r. Komisja dokonywała kontroli w zakresie prawidłowości realizacji budżetu Gminy dotyczących:

 • robót drogowych (utwardzenie części ulicy Słowiańskiej we Włoszakowicach, wykonanie cząstkowej kanalizacji deszczowej na osiedlu za lasem we Włoszakowicach, przebudowa chodnika na ul. J.Otto we Włoszakowicach oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w Charbielinie),


 • robót remontowych dotyczących sanitariatów na sali w Bukówcu Górnym,


 • realizacji zamówień publicznych w szkołach i przedszkolach będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi,


 • kontroli gospodarki finansowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym, w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Gminy „Boszkowo”, w Towarzystwie Muzycznym, Zarządzie Dróg Gminnych,


 • uzyskiwanych dochodów oraz wydatków ponoszonych na Boszkowo -letnisko i ośrodki wypoczynkowe gminy realizowane przez Gospodarstwo Pomocnicze „Boszkowo”.


Podczas w/w kontroli realizacji budżetu Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie zgodności wykonania budżetu z planem zatwierdzonym przez Radę.


Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu materiałów opiniuje całościowe wykonanie budżetu gminy za 2003 r. pozytywnie i wnosi do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji
Członkowie Komisji
(-) Zenon Mejza

(-) Bronisław Elimer


(-) Aleksy Zaremba
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06