OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Wydawanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych


Untitled


Wydawanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych

Podstawa prawna

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 56 poz. 580 z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

Wydanie zaświadczenia w wysokości bonów paliwowych

Wymagane dokumenty

Do wglądu: dokument potwierdzający posiadanie ciągnika)
NIP
PESEL

Formularze, wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego podatnika podatku rolnego do otrzymania bonów paliwowych

Opłaty

Zwolniony

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy

zażalenie

Uwagi


Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Podstawa prawna

*Art.47e ust.1 i 2, Art. 47g ust.1 pkt. 1-6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991r. O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 99 poz. 1079 z późniejszymi zmianami)
*Art. 8 pkt.2 ustawy z dnia 9 września 2000r. O opłacie skarbowej (Dz.U z 2000r. Nr 86 poz.960 z późniejszymi zmianami)
*Część IV ust.44 pkt. 2 kol. 4 pkt. 6 załącznika do ustawy z dnia 24.07.2002r. O zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U z 2002r. Nr 135 poz. 1143 z późniejszymi zmianami )
*Art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

Właściciel nieruchomości składa wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- dane dotyczące gatunku drzewa lub krzewu
- obwód jego pnia (mierzony na wysokości 130 cm)
- powierzchnia w m usuwanych krzewów
- numer działki i przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo
-przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
Do wniosku składanego przez :
- Zarząd drogi - należy dołączyć plan wyrębu drzew lub krzewów sporządzony w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody
- Zarządy melioracji - należy dołączyć uzgodnienie z wojewodą

Formularze, wnioski


Opłaty

Wniosek - 5,00 zł
Za każdy załącznik 0,50 zł
Za zezwolenie 76,00 zł

Termin załatwienia sprawy

30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odowławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi

Zwolnienia z opłat skarbowych obejmują:
- jednostki budżetowe
-zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane przedsiębiorcom.
Terminy wycinki drzew poza uzasadnionymi przypadkami (zagrożenia życia, zdrowia lub mienia) obejmują okres od 1.11 do 31.03 roku następnego
Zezwolenie na utrzymanie psów ras agresywnych

Podstawa prawna

*Art.10 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O ochronie zwierząt (Dz.U Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami)
*Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. W sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz.U Nr 77 poz. 687)
*Art 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

Opis procedury

Na wniosek osoby utrzymującej lub prowadzącej hodowlę rasy psów uznanych za agresywną Wójt wydaje zezwolenie na utrzymanie lub prowadzenie hodowli ww ras psów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Formularze, wnioski


Opłaty

Wniosek - 5,00 zł
Za wydanie decyzji zezwalającej - 76,00 zł

Termin załatwienia sprawy

30 dni, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Rasy agresywne:
1. amerykański pit bull terier
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
3. buldog amerykański
4. dog argentyński
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
6. tosa inu
7. rottweiler
8. akbash dog
9. anatolian karabash
10. moskiewski stróżujący
11. owczarek kaukaski

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych

Podstawa prawna

*Art 7 ust.1 Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 1996r. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)
*Uchwała Nr 52/2001 Zarządu Gminy Włoszakowice z dnia 11 grudnia 2001r. W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
*Art.104 Kodeksu Postępowania Administrcyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

Zezwolenie udziela w drodze decyzji Wójt Gminy Włoszakowice na wniosek przedsiębiorcy. Wybór podmiotu świadczącego usługi następuje w drodze przetargu. Podmiot który wygrał przetarg składa wniosek o wydanie zezwolenia i jeżeli spełnia warunki przewidziane poniżej otrzymuje zezwolenie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie
- określenie przedmiotu i obszaru działalności
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Formularze, wnioski


Opłaty

5,00 zł - na wniosek
0,50 zł - za każdy załącznika
600,00 zł - za wydanie zezwolenia

Termin załatwienia sprawy

Miesiąca w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w termine 14 dni od dnia doręczenia stronie


Uwagi

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Włoszakowice:
1.aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2.dysponowanie następującym sprzętem do wywozu odpadów komunalnych (minimalna ilość):
- 1 specjalistyczny pojazd komunalny z urządzeniem zgniatającym
- 1 pojazd o małych gabarytach i wysokim standarcie technicznym (o niskiej emisji hałasu i spalin) do obsługi miejscowości turystycznych
- 1 pojazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- 1 pojazd awaryjny
3.ww sprzęt powinien posiadać:
- widoczne oznakowanie pojazdów (nazwa firmy, siedziba, ewentualnie hasła ekologiczne na sprzęcie)
- potwierdzoną badaniami specjalistycznymi sprawność techniczną pojazdu i urządzeń na nim zamontowanych (typ pojazdu, rok produkcji, data ostatniego przeglądu technicznego)
- estetyczny wygląd zewnętrzny pojazdów,
oraz spełniać
- wymagania ochrony środowiska dotyczące transportu odpadów komunalnych (art 2 ust. 2 ustawy )
4.Dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowniczą - minimum 4 osoby, spełniającą następujące wymagania:
- minimum zasadnicze wykształcenie zawodowe
- posiadanie szkolenia z zakresu BHP
- posiadanie estetycznego stroju służbowego
5. przedstawienie zastosowanych sposobów doczyszczania selektywnie zebranych odpadów


Uwagi

6.posiadanie urządzeń doczyszczających i zgniatających (belownica, taśmociąg)
7.proponowane miejsce tymczasowego magazynowania zebranych odpadów przeznaczonych do dalszego wykorzystania
8.pisemne zapewnienie właściciela składowiska odpadów na odbiór odpadów komunalnych (balastu)
9.pisemne zapewnienie przedsiębiorcy o przyjęciu gminego systemu zbiórki odpadów komunalnych
10.pisemne zapewnienie firm zajmujących się odzyskiem na odbiór wyselekcjonowanych odpadów

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

*Art 7 ust.1 Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 1996r. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. W sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U z 2002r. Nr 163 poz. 1617
*Uchwała Nr 52/2001 Zarządu Gminy Włoszakowice z dnia 11 grudnia 2001r. W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
*Art.104 Kodeksu Postępowania Administrcyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

Opis procedury

Zezwolenie udziela w drodze decyzji Wójt Gminy Włoszakowice na wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie
- określenie przedmiotu i obszaru działalności
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Formularze, wnioski


Opłaty

5,00 zł - na wniosek
0,50 zł - za każdy załącznika
600,00zł - za wydanie zezwolenia

Termin załatwienia sprawy

miesiąc a w sprawach szczególnie skomplikowanych do2 miesięcy


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w termine 14 dni od dnia doręczenia stronieUwagi

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Włoszakowice:
1.Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2.Dysponowanie pojazdem asenizacyjnym spełniającym następujące warunki:
- pojemność zbiornika na nieczystości płynne minimum 4500 dmł
- widoczne oznakowanie pojazdów (nazwa firmy, siedziba, ewentualnie hasła ekologoczne na sprzęcie)
- potwierdzone badania specjalistyczne sprawności technicznej pojazdu i urządzeń na nim zamontowanych
- estetyczny wygląd zewnętrzny pojazdu
oraz spełniać pozostałe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. W sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U z 2002r. Nr 132 poz. 622)


W sprawach z zakresu środowisko i rolnictwo proszę wykasować sprawe pierwszą tj. Szkody powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, a na to miejsce proszę wprowadzić “Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych” opisane na końcu. Sprawę załatwia to samo biuro ta sama osoba.Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-01-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06