OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: stanowisko do spraw ochrony środowiska

Numer dokumentu: 1
Rok: 2011

 

Informacja o wynikach naboru
 
Informuję, że została zakończona  procedura  naboru na stanowisko d/s ochrony środowiska w Biurze Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Gminy we Włoszakowicach.
Ogółem wpłynęło 15 aplikacji z których żadna  w pełni nie spełniała wymogów określonych  w ogłoszeniu.
Po wnikliwym rozpatrzeniu podań do dalszego etapu naboru zostały zakwalifikowane 4 aplikacje z których została wyłoniona osoba do zatrudnienia. Jest nią Pan Albert Cygan zamieszkały w Lesznie który  najbardziej odpowiada naszym oczekiwaniom.
 
                                                                    Monika Klemenska - Sekretarz Gminy Włoszakowice 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i e
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul. Karola Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice
1. Stanowisko do spraw ochrony środowiska.
w Biurze Nieruchomości i Budownictwa.
2.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub prawnicze,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)dobry stan zdrowia,
f) nieposzlakowana opinia.
g)dobra znajomość obsługi komputera w tym MS Office, Excel.
3.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, ochrony środowiska,
b) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
c) prawo jazdy kategorii B,
d) umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność,
e) doświadczenie w pracy w administracji publicznej zwłaszcza jednostkach samorządowych.
4.Zadania wykonywane na na stanowisku:
a) ochrona przyrody w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ochrona środowiska a w tym w szczególności Gminny Program Ochrony Środowiska oraz prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji środowiskowych,
c) sprawy z zakresu prawa wodnego
d) sprawy z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy,
5.Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl (dział dokumenty i informacje – nabór do pracy, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia)
b) list motywacyjny,
c) życiorys(CV),
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl),
f) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl).
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. (kserokopie).
6.Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy we Włoszakowicach ul. K. Kurpinskiego 29 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Nabór
na stanowisko do spraw ochrony środowiska” w terminie do dnia 17 stycznia 2011 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy WłoszakowiceAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-01-07 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06