OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 1 kwietnia 2003P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 1 kwietnia 2003 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji:


 • Zenon Mejza - przewodniczący

 • Bronisław Elimer - członek komisji

 • Aleksy Zaremba - członek komisji


Skarbnik Gminy Maria Rolka
Wójt Gminy Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 2. Zapoznanie się z inwestycjami realizowanymi przede wszystkim na drogach.

 3. Sprawa partnerstwa z gminą niemiecką.


Wnioski Komisji:

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Wniosek Komisji do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik do protokołu. Wniosek zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Gminy celem przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 • -->[Author:(null)]  Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi utwardzenia betonowymi
  płytami połowy ulicy Słowiańskiej (odcinek pomiędzy ul. 3 Maja i Zachodnią).
  Dokonano przeglądu wykonanego zadania na miejscu.

 • Wójt przedstawił do zrealizowania plan budowy kanalizacji deszczowej
  odprowadzenia wody z ul. Kopernika, ul. Słowiańskiej i ul. 11 Listopada.

 • Zapoznano się z postępem robót na ul. Jana Otto (przebudowa chodnika
  i budowa ozdobnych murków).

 • Dokonano przeglądu wykonanego oświetlenia na ul. Benyskiewicza i ul.
  Kurpińskiego. Oświetlenie niedawno zostało odebrane przez zakład energetyczny.

 • Przyjęto informację o wykonaniu oświetlenia ulicznego w Charbielinie.

Do wymienionych zadań nie wniesiono zastrzeżeń.-->[Author:(null)]

 • Komisja zaakceptowała treść "Aktu Partnerstwa" pomiędzy Gminą Włoszakowice i
  miastem Kropelin.


Przewodniczący Komisji

Zenon Mejza

W n i o s e k

do Rady Gminy Włoszakowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Włoszakowice w składzie:
Zenon Mejza - przewodniczący
Bronisław Elimer - członek
Aleksy Zaremba - -„-

na swoim posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2003 r. rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 r.

Komisja kolejno ustosunkowywała się do wielkości wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2002 r.

Odnośnie wykonania dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez Wójta Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu, a ponadto zwróciła uwagę na pozycje, których wykonanie znacząco odbiega od planu i przyjęła wyjaśnienia powstałych rozbieżności:
DOCHODY

 1. W § 083, rozdział 01095, dział 010 wpływy z świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wykonano w 163% w związku z przyjęciem do planu kwoty realizacji z roku 2001, a skupujący zwierzęta rzeźne w roku 2002 przykładali większą wagę do posiadania świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt przez rolników.

 2. W rozdziale 70005, dział 700 wykonanie zawyżone w jednych paragrafach i zaniżone w innych spowodowane zostało przesunięciem w ciągu roku składników majątku gminy (planowane wpływy z najmu, dzierżaw użytkowania zastąpiono wpływami ze sprzedaży).

 3. W § 092, rozdział 75023, dział 750 wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano na poziomie 389% z powodu konieczności zlikwidowania kilkuletniej lokaty pieniężnej w banku.

 4. Prawie we wszystkich rozdziałach działu 756 w § 091 wystąpiło zaniżone wykonanie w stosunku planu. Planowane kwoty szacowano w oparciu o dane z roku 2001, co jak się okazało nie było miarodajnym wskaźnikiem Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat trudno jest do końca prawidłowo oszacować.

 5. Podobnie trudno jest przewidzieć wpływy od spadków i darowizn (§ 036, rozdział 75616, dział 756) stąd 222% wpływów w porównaniu do szacunku, którego podstawą było wykonanie z roku 2001.

 6. § 037, rozdział 75616, dział 756 nie uzyskano żadnych wpływów w podatku od posiadania psów. Ich właściciele korzystają ze zwolnień ustawowych lub wprowadzonych uchwałą Rady.

 7. § 083, rozdział 80113, dział 801 przeszacowano planowane wpływy z wynajmu autobusu, w związku z wycofaniem autobusu z wynajmu na cele pozaszkolne, a ostatecznie z eksploatacji.

 8. § 201, rozdział 85313, dział 853; Wojewoda przekazał całość deklarowanych środków na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 18.200 zł. Jednak w związku z niewykorzystaniem ich na określony cel zwrócono nadwyżkę, a zadania z tego zakresu wykonano w 100%.

 9. § 626, rozdział 90001, dział 900; są to zaległe środki od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej. Plan określono w wysokości faktycznych zaległości wynikających z zawartych umów, jednak część mieszkańców odstąpiło od współuczestniczenia w kosztach budowy i nie należy spodziewać się dalszych wpływów z tego zakresu.

 10. Zaniżone wpływy w dziale 921 zostały spowodowane przeszacowaniem spodziewanych wpływów z Gminnym Ośrodku Kultury, a ponadto dotyczą one 3 kwartałów w związku z wyodrębnieniem GOK-u z dniem 1 października 2002 r. i rozpoczęcia jego działalności jako instytucji kultury.


WYDATKI

 1. W § 3020, rozdział 616, dział 600 oraz rozdział 75011, dział 750 niższe niż planowano wykonanie spowodowane zostało niewypłaceniem nagród jubileuszowych mylnie zakwalifikowanych pracowników przesuwając obowiązek wypłaty tych nagród na okres należnej wypłaty.

 2. W § 4300, rozdział 75011, dział 750, rozdział 75414, dział 754 niższe niż planowano wydatki zrealizowano w wysokości faktycznych potrzeb.

 3. W § 4210, rozdział 75414, dział 754; rozdział 80110, dział 801; rozdział 80120, dział 801; rozdział 85401 dział 854; wydatki poniesiono w wysokości faktycznych potrzeb.

 4. W§ 44010, rozdział 80146, dział 801; rozdział 85319 dział 853; rozdział 85404, dział 854; rozdział 85495, dział 854; rozdział 92116, dział 921 - środki zostały wydatkowane w wysokościach wynikających z zapotrzebowania; w przypadku opieki społecznej oraz biblioteki korzystano z samochodu służbowego Urzędu.

 5. W rozdziale 85154, dział 851 przeszacowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyliczając je od wszystkich środków przeznaczonych na wypłatę, jednak w przypadku umów zleceń nie wszystkie osoby podlegały ubezpieczeniu.

 6. W rozdziałach 80146 oraz 85495 poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli zgodnie z złożonymi wnioskami przydzielając im środki według przyjętych kryteriów.

 7. Rozdział 92116, dział 921 wykonano w 85%. W bibliotekach wprowadzono w roku 2002 zmiany organizacyjne, które spowodowały zaniżone wykonanie (od czwartego kwartału 2002 r. biblioteka funkcjonuje jako instytucja kultury i jej wydatki dot. Tego okresu nie występują bezpośrednio w budżecie).Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu materiałów opiniuje całościowe wykonanie budżetu gminy za 2002 r. pozytywnie i wnosi do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.


Przewodniczący Komisji
Członkowie Komisji
(-) Zenon Mejza

(-) Bronisław Elimer


(-) Aleksy Zaremba


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06