OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Ogłoszenie o zamówieniu - rozbudowa istniejącego już na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym kolektora głównego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Włoszakowice
Ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice.

2. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej cena:
Specyfikacja dostępna w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach w godzinach 7.30 - 15.30 do dnia 24. 06. 2005 roku.
Cena udostępnienia 15,00 zł.

4. Przedmiot oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego już na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym kolektora głównego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.
Sieć grawitacyjna.
Kanał główny PCV o200mm wykonany w wykopach - 1986mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi tworzywowymi o1000mm (18szt.) i o315mm (42szt.).
Przykanaliki  PCV o160mm wykonane w wykopach - 1338mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi tworzywowymi o315mm (99szt.).
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej oraz wariantowej.

5. Termin wykonania zamówienia:
30.09.2005r.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
* wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
* wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto i łącznej długości wybudowanej kanalizacji sanitarnej nie mniejszej niż 4km w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, poparte referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i wartość inwestycji,
* wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7. Informacja na temat wadium:
Wymagane wadium w wysokości 26 000,00 zł.

8. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.

9.  Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Urząd Gminy Włoszakowice ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Termin: 04. 07. 2005r. do godziny 10.00.

10.  Termin związania ofertą:
60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-05-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06