OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art.11 pkt.10 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.09.2011r. do 05.10.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul.K.Kurpińskiego 29 pokój nr 117, 64-140 Włoszakowice w godzinach 800 – 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 23.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włoszakowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2011 r.

Wójt Gminy Włoszakowice

mgr Stanisław Waligóra
 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06