OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Numer protokołu: 2R
Rok: 2011

P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 9 czerwca 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji: Rewizyjnej
Aleksy Zaremba – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Hanna Michalska – członek komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka


Porządek posiedzenia:

Przygotowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Przygotowanie opinii w sprawie: realizacji budżetu gminy za rok 2010.Wnioski Komisji:

Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i opinia w sprawie realizacji budżetu gminy za 2010 r. stanowią załączniki do protokołu.
Materiał przygotowany przez Komisję zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.Komisja Rewizyjna


Aleksy Zaremba
Hanna Michalska
Bronisław Elimer

załącznik nr 1 do protokółu
Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Włoszakowice
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) po wydaniu opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2010 występuje do Rady Gminy Włoszakowice z wnioskiem

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.Uzasadnieniem dla wniosku jest opinia wydana przez Komisję Rewizyjną w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2010.

Przewodniczący Komisji:
Aleksy Zaremba
Członkowie Komisji
Hanna Michalska
Bronisław Elimer

Załącznik nr 2 do protokółu
Komisji Rewizyjnej


Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice
w sprawie : realizacji budżetu gminy za rok 2010


Komisja Rewizyjna w składzie : Przewodniczący Komisji – Aleksy Zaremba
Członek – Hanna Michalska
Członek – Bronisław Elimer

na swoim posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 roku
1) rozpatrzyła:
a) sprawozdanie finansowe za rok 2010,
b) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010,
c) informację o stanie mienia komunalnego,
d) opinię RIO w Poznaniu o sprawozdaniu w wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia,
2) porównała powiązania danych z uchwalonym budżetem, sprawozdaniami budżetowymi i ewidencją księgową,
3) ustaliła powiązania z dokonywanymi przez Komisję w ciągu 2010 roku kontrolami wykonywania budżetu Gminy oraz sprawami z tego zakresu, którymi się zajmowała.

Sprawozdania finansowe za rok 2010
Komisja kolejno ustosunkowywała się do pozycji wynikających z części sprawozdania finansowego.
1. Bilans z wykonania budżetu
- stwierdzono zgodność sumy aktywów i pasywów tak na początku jak na końcu roku (zgodne z ewidencją księgową),
- stwierdzono zgodność kwot początkowych z kwotami końcowymi bilansu za rok 2009,
- zaobserwowano, że w stosunku do stanu początkowego zmalała suma aktywów, co spowodowane jest przede wszystkim niższym stanem środków pieniężnych na koncie oraz zmalała suma pasywów, na co wpływ wywarł przede wszystkim ujemny wynik budżetu (deficyt).
2. Łączny bilans jednostek budżetowych
- stwierdzono zgodność sumy aktywów i pasywów tak na początku jak na końcu roku (zgodne z ewidencją księgową),
- stwierdzono zgodność kwot początkowych z kwotami końcowymi bilansu za rok 2009,
- stwierdzono, że dane wynikające z bilansu stanowią sumę poszczególnych kwot bilansów jednostkowych,
- zaobserwowano, że w stosunku do stanu początkowego wzrosła suma aktywów, co spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem wartości majątku trwałego oraz wzrosła suma pasywów, na co wpływ wywarło przede wszystkim zwiększenie wartości funduszu.
3. Łączny rachunek zysków i strat - stwierdzono, że zysk na koniec roku 2010 jest niższy od zysku na koniec 2009 roku o około 100.000 złotych, przy jednoczesnym wzroście przychodów jak i kosztów.

4. Łączne zestawienie zmian w funduszu - fundusz w ciągu roku wzrósł o około 3 miliony.

Ponadto komisja zapoznała się ze złożonymi bilansami, rachunkami zysków i strat, zestawieniami zmian w funduszu jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe, instytucje kultury, spółka GZK).Wszystkie sprawozdania zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Gminie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Przedstawone informacje dotyczące sprawozdań finansowych były wystarczające i Komisja nie wniosła żadnych uwag.


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.
Komisja kolejno ustosunkowywała się do wielkości wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2010 według szczegółowości klasyfikacyjnej.

Na planowane do uzyskania 24.030.058,00 zł dochodów wpłynęła kwota 23.476.072,45 zł; a wydatkowano 24.240.746,69 zł z planowanych 25.152.196,00 zł. Wynikiem realizacji budżetu jest deficyt w kwocie 764.674,24 zł, który pokryto z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 389.674,24 zł i tzw. wolnych środków w kwocie 375.000,00 zł, uzyskanych w związku z umorzeniem pożyczki przez WFÓŚiGW w Poznaniu. W roku 2010 nie spłacano żadnej pożyczki ani kredytu z lat ubiegłych.

Odnośnie wykonania dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez Wójta Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu stwierdzając że zarówno dochody jak i wydatki były realizowane zgodnie z planem i szczegółowo objaśnione.

Planowane zadania inwestycyjne zrealizowano.
Zakres zadań inwestycyjnych określonych w WPI na 2010 r. został zrealizowany zgodnie z planem
Kontynuowane są zadania planowane w WPI na lata przyszłe.
Zadania te, jak i wydatki bieżące są legalne - wynikają z uchwalonego budżetu oraz celowe - służą prowadzonej działalności Gminy. Gospodarka finansowa prowadzona jest rzetelnie i oszczędnie.

Wszystkie dotacje, wpłynęły w deklarowanych wysokościach (poza dotacją dotyczącą drugiej tury wyborów wójta, która nie miała miejsca w Gminie Włoszakowice). W związku z niemożliwością wykorzystania pełnych kwot na przeznaczone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się realne, wykorzystane kwoty. Zwroty nastąpiły w obowiązującym terminie, niektóre jeszcze w roku 2010, ostatnie z zakresu pomocy społecznej 7 stycznia roku 2011.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietna 2011 roku o przedłożonym przez Wójta Gminy Włoszakowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Omawiana informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana w marcu br i zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2010 roku. Informacja zawiera wszystkie wymagane elementy.
Przedmiotowa informacja sporządzona została w formie tabelarycznej i opisowej. W tabeli ujęte są następujące dane: mienie według grup rodzajowych, jego ilość, wartość, sposób zagospodarowania oraz plan i wykonanie dochodów z tego tytułu i sprzedaży za rok 2010 oraz plan dochodów według rozbicia na rok 2011. Część opisowa odnosi się do wyjaśnień różnic wynikających z porównania obecnie wykazanego majątku i majątku wykazanego w poprzedniej informacji oraz omawia inne niż własność prawa majątkowe, na które składają się użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i udziały w MZO Sp. z o.o. w Lesznie oraz w GZK Sp. z oo we Włoszakowicach. Dane wartościowe uzyskanych dochodów są zgodne z uchwalonym budżetem po stronie planu i ewidencją księgową po stronie wykonania.


Uchwały budżetowe
Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30
grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok w oparciu o przedłożony projekt budżetu. W trakcie roku wprowadzono 21 zmian, z czego 10 uchwałami rady i 11 zarządzeniami Wójta. Kwota planu dochodów wzrosła z 22.579.476,00 złotych do 24.030.058,00 złotych, a kwota planu wydatków zmalała z 25.379.476,00 złotych do 25.152.196,00 złotych. Poszczególne zmiany, przed wprowadzeniem były omawiane na sesjach lub poszczególnych komisjach, jeśli akurat miały posiedzenia. Stwierdzono, że kwoty dotyczące dotacji i subwencji ujęte w budżecie są zgodne z informacjami dysponentów środków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zadania znajdujące się w budżecie są celowe i realizacja ich jest uzasadniona.

Sprawozdania budżetowe (tabelaryczne)
Komisja zaznajomiła się ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi w ciągu roku 2010 (Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-50 – o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb-N – o stanie należności, Rb- Z – o stanie zobowiązań, Rb- UN - uzupełniające o stanie należności, Rb - UZ - uzupełniające o stanie zobowiązań, RB - ZN - sprawozdanie o stanie zobowiązań orz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez JST zadań zleconych, Rb- NDS – o nadwyżce/deficycie, Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych, Rb- ST o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb - WS - sprawozdanie o wydatkach strukturalnych oraz Rb - N i Rb - Z z instytucji kultury i stwierdziła, że dane w nich wykazane są zgodne z uchwalonym budżetem gminy oraz prowadzoną ewidencją księgową. Wszystkie sprawozdania ( kwartalne, półroczne i roczne ) zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Regionalnej Izbi Obrachunkowej w Poznaniu w wersji elektronicznej oraz papierowej. Ponadto sprawozdania Rb - 27ZZ, Rb - 50, Rb ZN przekazano zgodnie z zakresem do Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego w obowiązującym terminie.

Kontrole i działalność Komisji w ciągu roku
W ciągu 2010 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w zakresie prawidłowości realizacji budżetu Gminy nie wnosząc uwag do prowadzonej gospodarki finansowej kontrolowanych jednostek.
Przeprowadzono kontrole w zakresie:

1. kontrola realizowanej inwestycji drogowej (budowa drogi Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne),
2. Kontrola dokumentacji przetargowych:
na przebudowę ul. Benyskiewicza i ul. Szymanowskiego we Włoszakowicach,
na przebudowę ul. Chopina we Włoszakowicach,
na przebudowę ul. Marcinka w Bukówcu Górnym,
na wykonanie dróg dojazdowych do miejsc parkingowych przy salach wiejskich w Boguszynie, Zbarzewie, Krzycku Wielkim, Grotnikach i Sądzi,
na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Bukówcu Górnym.

3. Udział w elektronicznym przetargu na budowę chodników:
w Zbarzewie
w Jezierzycach Kościelnych
w Bukówcu Górnym
w Dłużynie.

Ponadto Komisja śledziła prowadzoną gospodarkę finansową poprzez zapoznanie się i przeanalizowanie wyników kontroli przeprowadzonej przez inspektora Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie 3 - 16 marca 2010 roku z zakresu wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku, prześledzenie informacji o realizacji budżetu i planów finansowych instytucji kultury wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu za I półrocze roku 2010 oraz zapoznaniem się z projektem budżetu na 2011 rok.
Komisja stwierdza, że prowadzona działalność jest jawna, dane nie podlegające ograniczeniu jawności są publikowane w miesięczniku gminnym "Nasze Jutro", umieszczane na stronach internetowych Gminy oraz na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Komisji
Aleksy Zaremba
Bronisław Elimer
Hanna
Michalska


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06