OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 28 czerwca 2011 r.

Numer protokołu: 4K
Rok: 2011


P r o t o k ó ł
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w dniu 28 czerwca 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Ryszard Nowak, Mirosława Urbaniak, Zenon Poloch, Krzysztof Poprawski

- przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
- wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
Analiza materiału na sesje:
1) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.
2) Ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice.
3) Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4) Ustalenie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Gminnych.
6) Podjęcie uchwały w sprawie polityki czynszowej – uchwała intencyjna

Ad. 1. Na posiedzeniu przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków. Zaproponowano zrównanie wynagrodzenia za inkaso na 3% od zainkasowanych kwot we wszystkich sołectwach oraz postanowiono zwrócić się do Rady o niewprowadzanie inkasa w Boszkowie – wsi.
Ad. 2 Do projektu uchwał w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz projektu uchwały w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych radni nie wnieśli uwag.
Ad. 3. Wyjaśnień dotyczących rozliczania podatku Vat udzielił radca prawny Hubert Patelka. Na jednej z sesji radni upoważnili Wójta do podjęcia czynności organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego rozliczania podatku. Działalność na potrzeby podatku Vat dotyczy majątku stanowiącego majątek gminy jego oddawaniu w najem i dzierżawę.
Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i wyraża jedynie stanowisko Rady Gminy Włoszakowice w zakresie kształtowania polityki gospodarki nieruchomościami i polityki czynszowej

Zmiany dotyczą statutu Zarządu Dróg Gminnych i związane są ze zmianą organizacji pracy i ze zwiększeniem zakresu zadań w Zarzoądzie Dróg Gminnych.
Ad. 4. Do pozostałych projektów uchwał radni nie wnieśli uwag.

Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ryszard Lipowy
Stefan Lis
Mirosława Urbaniak
Zenon Poloch
Ryszard Nowak
Krzysztof Poprawski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06