OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina WłoszakowiceOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice
i o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania do ww. planu

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam :
o podjęciu przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały Nr X/73/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice,
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. planu.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 pokój nr 117, 64-140 Włoszakowice.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oraz postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 03 listopada 2011 r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice albo w formie elektronicznej, na adres gmina@wloszakowice.pl . Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – plan Dominice ”. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włoszakowice.

Wójt Gminy Włoszakowice
mgr Stanisław Waligóra
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06