OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej


Untitled - Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

OBOWIĄZEK SZKOLNY - PRZYJMOWANIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. Podstawa prawna.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zameldowane w obwodzie szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
Przyjęcie ucznia do szkoły z innego obwodu odbywa się po zgłoszeniu przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka dyrektorowi szkoły.

Przyjęcie do szkoły podstawowej odbywa się:
a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji poprzez nałożenie grzywny na rodziców lub opiekunów prawnych (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły.

Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
Podstawa prawna: art.16a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

II. Wymagane dokumenty.

- w przypadku zamiaru wcześniejszego zapisania dziecka do szkoły - wniosek rodziców oraz opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej

III. Termin załatwienia sprawy.

odręcznie

III. Sprawę załatwia.

dyrektor, sekretarz szkoły

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-01-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06