OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 września 2011 r.

Numer protokołu: 3
Rok: 2011

P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 września 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Aleksy Zaremba – przewodniczący
Hanna Michalska – członek komisji
Bronisław Elimer – członek komisji
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Gminy Stanisław Waligóra
pracownicy Urzędu Gminy: Robert Kasperczak, Marek Wodawski
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski
Dyrektor Przedszkola Renata Mejza

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola zamówień publicznych.
2. Dofinansowanie remontu dróg w ramach strat powstałych w infraktrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
3. Kontrola pobieranych opłat przez GOK.
4. Pismo Zarządu Powiatu Leszczyńskiego.

Ad. 1. Komisja przeprowadziła kontrole zamówień publicznych:
dowozy uczniów do szkół. Materiał z przeprowadzonego postępowania przedstawił komisji pracownik UG Robert Kasperczak. Komisja zapoznała z dokumentacją zamówienia oraz odwołaniem jednego z oferentów – Spółdzielni Kółek Rolniczych Włoszakowice.
Na dowozy umowy podpisano z firmą Kazimierza Samelczak trasa I i II ( dowóz do szkoły Włoszakowice i Dłużyna) i Spółdzielnią Kółek Rolniczych trasa III (dowóz do szkoły Krzycko Wielkie);
Komisja stwierdziła prawidłowość przeprowadzonych procedur ww. zamówienia nie wnosząc żadnych uwag.
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III. Materiały przedstawił pracownik UG Marek Wodawski. Komisja materiał z przeprowadzonego postępowania przyjęła bez uwag. Jednocześnie wnioskuje do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia o sprawdzenie wykorzystywania sprzętu zakupionego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III.
wykonanie nawierzchni asfaltowej w Skarżyniu. Informację przedstawił kierownik
Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski. Komisja dokumentację z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne przyjęła bez zastrzeżeń.
- dach na budynku przedszkola we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej. Kierownik Przedszkola Renata Mejza przedstawiła materiały dotyczące wymiany dachu na budynku przedszkola. Komisja materiały przyjęła. Materiał stanowi załącznik do protokołu. Uwag nie wniesiono.

Ad. 2. Dofinansowanie remontu dróg w ramach strat powstałych w infraktrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski poinformował o wystąpieniu do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie strat powstałych na drogach na skutek podtopień. Przygotowano protokół weryfikacji strat. Ewentualne uzyskane środki pomocowe należy wykorzystać do końca roku.Ad. 3. Komisja skontrolowała prawidłowość opłat pobieranych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. Materiał z kontroli stanowi załącznik do protokołu. Komisja do pobieranych opłat przez Gminny Ośrodek Kultury nie wniosła uwag. W związku z zaległościami niektórych płatności Komisja wnioskuje o ich uregulowane o czym należy powiadomoć pisemnie komisję.

Ad. 4. Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie partnerstwa finansowego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – na przebudowę drogi powiatowej. Wystąpiono o kwotę 600.000 zł. Komisja wniosek zaopiniowała negatywnie. Przebudowa dróg powiatowych nie jest zadaniem gminy, a gmina obecnie nie ma możliwości finansowych udzielenia pomocy.Komisja Rewizyjna


Aleksy Zaremba

Hanna Michalska

Bronisław Elimer
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06