OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 listopada 2011 r.

Numer protokołu: 5
Rok: 2011


P r o t o k ó ł
-------------------------------

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 7 listopada 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Ryszard Lipowy,
Stefan Lis,
Mirosława Urbaniak,
Zenon Poloch,
Krzysztof Poprawski,
Komisja Rewizyjna:
- Aleksy Zaremba,
- Hanna Michalska
- Bronisław Elimer
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
skarbnik Gminy Maria Rolka
pracownicy UG: Danuta Poloszyk, Mateusz Mroziński

Porządek posiedzenia:
1. Analiza materiału na sesję.
2. Pismo Komendanta Miejskiego Policji zaplanowania środków dla Policji w budżecie gminy.
3. Odpowiedź GZK sp. z o.o. na zalecenia pokontrolne.

Ad. 1. Komisje przeanalizowały następujący materiał sesyjny:
1) projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
- od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1m2 powierzchni, przy maksymalnej stawce 0,84 zł od 1m2 ,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - maksymalna stawka 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1m2 powierzchni przy maksymalnej stawce 0, 43 od 1m2 ,
d) pozostałych – zajętych pod drogi wewnętrzne 0,02 zł od 1m2 przy mksymalnej 0,43 zł od 1m2 ,
- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej – przy maksymalnej stawce 0,70 zł od 1m2,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -16,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 21,94 zł od 1m2,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - stawka maksymalna 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - stawka maksymalna 4,45zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 7,36 zł m2,
f) od budowli - 2% ich wartości.

2) projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczania podatku rolnego na 2012 rok
Prezes GUS podał maksymalną cenę żyta do naliczania podatku rolnego 74,18 zł/1dt (kwintal). Komisje postanowiły do naliczania podatku rolnego na terenie Gminy Włoszakowice cenę żyta obniżyć do kwoty: 50,00 zł/1dt (kwintal).

3) propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
Komisje postanowił dokonać zmiany stawek podatku od środków transportowych podnosząc tylko stawki, które są niższe od minalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Pozostałe stawki Komisje przyjęły w wysokości roku poprzedniego.

4) projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach
Komisje przyjęły projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Włoszakowicami a Bukówcem Górnym.

5) propozycja wysokości stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Komisje zaproponowały stopę procentową od rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 9% w skali roku.

6) propozycja bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania
Komisje zaproponowały następującą bonifikatę za przekształcenie prawa użytkownia wieczystego w prawo własności w prawo własności nieruchomości:
dla nieruchomości na cele rolnicze – 10 % bonifikaty,
dla nieruchomości na cele mieszkaniowe – 10 % bonifikaty,
dla nieruchomości na cele inne – 5 % bonifikaty.

7) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Komisje zaakceptowały zmiany wprowadzone w uchwale dot. terminu uiszczania opłaty oraz wprowadzenia proporcjonalnego zmniejszenia opłaty w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu .
Komisje zaproponowały ponadto obniżenie opłaty na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola z tej samej rodziny o 50%.

8) propozycja zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Jezierzycach Kościelnych.
Komisje projekt uchwały przyjęły.

9) projekt zmiany budżetu gminy na 2011 r. i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Propozycje zmian przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Zmiany dotyczą: wprowadzenia dotacji na stypendia, dokonanie przeniesień na wnioski jednostek, uaktualnienie wydatków zadań inwestycyjnych – przede wszystkim dotyczących sali środowiskowo - sportowej we Włoszakowicach i stacji wodociągowej w Dominicach.
10) propozycja stanowiska Rady Gminy w sprawie wniosku Nadleśnictwa Kościan dotyczącego ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowege o „Wąwóz Boguszyński”
Komisje wstępnie wyraziły negatywne stanowisko dotyczące ustalania nowych terenów chronionych na terenie Gminy.

Ad. 2. Pismo Komendanta Miejskiego Policji zaplanowania środków dla Policji w budżecie gminy.
Komisje pozostawiły przeznaczenie środków do decyzji wójta. Wniosek zostanie uwzględniony w zależności od możliwości finansowych.

3. Odpowiedź GZK sp. z o.o. na zalecenia pokontrolne.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ryszard Lipowy

Stefan Lis

Mirosława Urbaniak

Zenon Poloch

Krzysztof Poprawski


Komisja Rewizyjna

Aleksy Zaremba

Hanna Michalska

Bronisław ElimerAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06