OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przetarg na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bukówiec Górny i Włoszakowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Włoszakowice
Ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice.

  1. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

  1. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej cena:

Specyfikacja dostępna w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 do dnia 12. 05. 2006 roku.
Cena udostępnienia 20,00 zł.

  1. Przedmiot oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej już w miejscowościach Bukówiec Górny i Włoszakowice sieci kanalizacji sanitarnej składająca się z:
budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200 mm o długości 7055 mb, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 160 mm o długości 2684 mb, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE o średnicy 63 mm o długości 208 mb, przepompowni ścieków o mocy 0,9 kW, studzienek rewizyjnych tworzywowych o średnicy 1000 mm w ilości 104 szt. oraz studzienek rewizyjnych tworzywowych o średnicy 315 mm w ilości 253 szt.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej oraz wariantowej.

5. Termin wykonania zamówienia:
15.11.2006r.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

    • wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

    • wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto i łącznej długości wybudowanej kanalizacji sanitarnej nie mniejszej niż 8 km w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, poparte referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i wartość inwestycji oraz pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

    • wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


7. Informacja na temat wadium:
Wymagane wadium w wysokości 31 000,00 zł.

8. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Urząd Gminy Włoszakowice ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Termin: 23. 05. 2006r. do godziny 10.00.

10. Termin związania ofertą:
60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Urząd Gminy Włoszakowice ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Termin: 23. 05. 2006r. o godzinie 10.30.

12. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Edwin Woźniak - Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach, tel. 065 52 52 981, od poniedziałki do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-04-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06