OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art.17 punkty 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr X/73/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08.02.2012r. do 29.02.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul.K.Kurpińskiego 29 pokój nr 117, 64-140 Włoszakowice w godzinach 800 – 1500. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 15.02.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włoszakowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2012 r.


Wójt Gminy Włoszakowice
mgr Stanisław Waligóra


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06