OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy


ZARZĄDZENIE NR 79/2005
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE


z dnia 30 grudnia 2005 roku


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Wójt Gminy Włoszakowice nadaje Urzędowi Gminy Włoszakowice regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY WŁOSZAKOWICE


Rozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Włoszakowice, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Włoszakowice, zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i Referatu Finansowego, Biur oraz stanowisk pracy w Urzędzie.


§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice,
2) Radzie należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Włoszakowice,
3) Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Włoszakowice, Zastępcę Wójta Gminy Włoszakowice, Sekretarza Gminy Włoszakowice, Skarbnika Gminy Włoszakowice oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach.


§ 3

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest pałac położony we Włoszakowicach przy ulicy Karola Kurpińskiego 29.


§ 4

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od godz. 730 do godz. 1530
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy w godzinach od 800 do 1700.


Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU


§ 5

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.


 1. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

 1. zadań własnych,

 2. zadań zleconych,

 3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),

 4. zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego.
§ 6

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,


 1. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,


8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:


 1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

 2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

 3. przechowywanie akt,

 4. przekazywanie akt do archiwum,


9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.


Rozdział III

ORGANIZACJA URZĘDU


§ 7

1. W skład Urzędu wchodzą:


 1. Biuro Ogólne (BO)

 2. Biuro Spraw Obywatelskich (BSO)

 3. Referat Finansowy (BRF)

 4. Biuro Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (BROŚGN)

 5. Biuro Planowania Przestrzennego, Kultury i Rekreacji, Zamówień Publicznych oraz Ochrony Przeciwpożarowej (BPKSZPOP)

 6. Biuro Obsługi Organów Gminy (BOOG).

 1. Referat Finansowy dzieli się na biura i stanowiska pracy, pozostałe biura dzielą się na stanowiska pracy. W Biurze Obsługi Organów Gminy tworzy się Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego (Referenta Prawnego).

 2. Na czele Referatu Finansowego i biur stoją kierownicy.

 3. Wykaz stanowisk pracy z podziałem na etaty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU


§ 8

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej,
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu a Referatem Finansowym, poszczególnymi Biurami i Stanowiskami Pracy oraz wzajemnego współdziałania.


§ 9

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.


§ 10


 1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

 2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu Gminy Włoszakowice.

 3. Pracownicy Urzędu w pracy noszą strój służbowy. Strój służbowy określa Regulamin Pracy Urzędu Gminy Włoszakowice.
§ 11


 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Regulamin Realizacji Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Włoszakowice stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 12


 1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

 3. Kierownik Referatu Finansowego kieruje i zarządza nim w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatu i ponosi za to odpowiedzialność przed Wójtem.

 4. Kierownicy biur kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań biura i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.

 5. Kierownik Referatu i Kierownicy Biur są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

 6. Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego podlega bezpośrednio Wójtowi.

 7. Zasady podpisywania pism i decyzji przez Wójta, kierownika Referatu Finansowego, kierowników Biur i poszczególnych pracowników określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
§ 13

1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy.
2. Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik nr 5 do Regulaminu.


§ 14

1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez Referat Finansowy, Biura, Stanowiska Pracy oraz przez poszczególnych pracowników.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 6 do Regulaminu.


§ 15

1. Referat Finansowy, Biura i Stanowiska Pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Referat Finansowy, Biura i Stanowiska Pracy są zobowiązane do wzajemnego współdziałania w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.


Rozdział V

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZATĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA
I SKARBNIKA GMINY


§ 16

Do zadań Wójta w szczególności należy:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego, wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
12) upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza i Skarbnika oraz od pozostałych pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

§ 17


 1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

 2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.§ 18

1. Do zadań Sekretarza należy kierowanie Biurem Ogólnym w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:


 1. Stanowisko ds. Sekretariatu,

 2. Stanowisko ds. Oświaty,

 3. Stanowisko ds. Kadr,

 4. Stanowisko ds. Administracyjno - Gospodarczych,

 5. Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia.

 1. Ponadto do Sekretarza należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

 2. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji,

 3. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

 4. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

 5. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,

 6. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

 7. organizacja i koordynacja wyborów i spisów,

 8. odbieranie ekspertyz, opinii prawnych i korespondencji od WOKiSS,

 9. dokonywanie analiz uchylonych przez organy nadzoru decyzji, zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady,

 10. kontrolowanie pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Urzędu,

 11. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
§ 19


 1. Do zadań Skarbnika należy kierowanie Referatem Finansowym w skład którego wchodzą następujące biura:

 1. Biuro Księgowości Budżetowej (BKB),

 2. Biuro Księgowości Podatkowe (BKP),

 3. Biuro Obsługi Finansowej, Planowania i Inwestycji (BOFPI).

 1. Ponadto do Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

 2. nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu Gminy,

 3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

 4. przygotowanie projektu budżetu Gminy, przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu,

 5. sprawy z zakresu obsługi ekonomiczno-finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu oraz nadzór i kontrola nad nimi w tym zakresie,

 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
Rozdział VI

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATEM FINANSOWYM, BIURAMI I SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI PRACY


§ 20


 1. Do wspólnych zadań Referatu Finansowego, Biur i Stanowisk Pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:

 


 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 2. pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

 3. współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,

 4. współdziałanie ze Stanowiskiem ds. Kadr w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Referatu Finansowego, Biur i Stanowisk Pracy,

 5. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

 6. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta,

 7. przechowywanie akt,

 8. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 9. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

 10. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Referatu Finansowego, Biura lub Stanowiska Pracy,

 11. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

 12. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

 1. Ogólne obowiązki kierownika Referatu Finansowego i kierowników Biur jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy Urzędu.
§ 21

Biuro Ogólne dzieli się na:


 1. Stanowisko ds. Sekretariatu- do którego należą sprawy związane z zapewnieniem obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz prowadzenie spraw kancelaryjno - technicznych, a w szczególności:

 1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu a dotyczącej Urzędu, Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o., Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zarządu Dróg Gminnych, Środowiskowego Domu Samopomocy,

 2. prowadzenie ewidencji korespondencji,

 3. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza,

 4. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

 5. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

 6. gromadzenie i przechowywanie kluczy zapasowych od pomieszczeń budynku Urzędu,

 7. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do Referatu Finansowego, właściwych Biur lub Stanowisk Pracy,

 8. prowadzenie biblioteki Urzędu,

 9. zbieranie informacji prasowych o Gminie,

 10. prowadzenie zbiorczej informacji oświatowej w formie elektronicznej.

 1. Stanowisko ds. Oświaty - do którego należą sprawy związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności:

 1. zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,

 2. kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum,

 3. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum,

 4. zapewnianie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,

 5. zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci, tym którym to na mocy przepisów szczególnych się należy, do i ze szkoły,

 6. powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk,

 7. ocenianie dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

 8. organizowanie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,

 9. sporządzanie zbiorczych sprawozdań z tego zakresu

 10. zatrudnianie dyrektorów tych jednostek jako pracowników - nauczycieli.

 1. Stanowisko ds. Kadr - do którego należą sprawy zarządzania kadrami, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu,

 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

 3. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

 4. organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,

 5. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

 6. działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

 7. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

 8. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

 9. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.

 1. Stanowisko ds. Administracyjno - Gospodarczych - do którego należą następujące sprawy:

 1. utrzymanie budynków gminnych ( w tym nadzór nad osobami zatrudnionymi do sprzątania, dozorowania, palenia, itd.,) - wykaz budynków stanowi załącznik nr 7,

 2. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

 3. prowadzenie inwestycji, adaptacji, remontów, konserwacji i napraw,

 4. prowadzenie analizy kosztów funkcjonowania Urzędu i pozostałych budynków oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

 5. ubezpieczania budynków gminnych,

 6. zaopatrywanie Urzędu i pozostałych budynków w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz utrzymanie tego sprzętu,

 7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 8. prowadzenie książek obiektów budowlanych,

 9. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej Urzędu i innych budynków gminnych,

 10. zaopatrzenie w opał, wodę, energię elektryczną, utrzymanie urządzeń łączności telefonicznej, radiowej, komórkowej, alarmowej i zapewnienie odbioru odpadów komunalnych,

 11. utrzymanie urządzeń grzewczych,

 12. utrzymanie samochodów należących do Urzędu,

 13. utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej ( w tym wywieszenie flag, położenie wieńców, zniczy lub kwiatów na grobach lub pod tablicami poległych za Ojczyznę albo w inny sposób zasłużonych), załącznik nr 8 określa miejsca pamięci narodowej i terminy składania wieńców i kwiatów,

 14. organizowanie dowozu dzieci do szkół,

 15. nadzór nad stanowiskami pomocniczymi:

 1. konserwator-palacz,

 2. sprzątaczka-dozorca,

 3. dozorca,

   • zakres obowiązków na tych stanowiskach określają indywidualne umowy o pracę.

   • Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia - do którego należą w szczególności następujące sprawy:

    1. tworzenie i utrzymanie oraz przekształcanie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,

    2. zwalczanie chorób zakaźnych,

    3. profilaktyka zdrowotna.

§ 22

Biuro Spraw Obywatelskich dzieli się na:


Urząd Stanu Cywilnego - do którego w szczególności należą sprawy:


    1. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

    2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

    3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

    4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

    5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

    6. stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

    7. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

    8. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

    2. Stanowisko ds. Obywatelskich - do którego w szczególności należą sprawy:
    1) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
    2) postępowań cywilnych i karnych, w tym:
    a) ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczeń alimentacyjnych oraz w sprawach o przysposobienie,
    b) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
    c) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
    d) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
    e) przyjmowanie obwieszczeń,
    3) zgromadzeń,
    4) zbiórek publicznych.
    5) prowadzenie rejestru wyborców,
    6) pomoc socjalna i stypendia szkolne,
    7) dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

    3. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej - do którego należą w szczególności sprawy:
    1) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców,
    2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
    3) organizacji imprez masowych,
    4) określanie strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami,
    5) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
    4. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnej - do którego należą w szczególności sprawy:
    1) zapewnienie ochrony informacji niejawnej,
    2) ochrona systemów i sieci informatycznej,
    3) kontrola ochrony informacji niejawnej oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
    4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
    5) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
    6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
    5. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (bhp) - do którego należą w szczególności sprawy:
    1) okresowa analiza stanu bhp,
    2) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
    3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
    4) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
    5) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
    6) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
    7) udział w dochodzeniach powypadkowych,
    8) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.
    6. Stanowisko ds. Urządzeń Informatycznych - do którego w szczególności należą sprawy:
    1) utrzymanie w sprawności komputerów, sieci informatycznej i urządzeń z nimi współpracujących,
    2) instalowanie programów,
    3) administrowanie siecią informatyczną Urzędu,
    4) opieka autorska nad programami,
    5) zapewnienie ochrony sieci informatycznej.
    7. Stanowisko ds. Obsługi Interesanta - do którego należą w szczególności sprawy:
    1) zeznania świadków,
    2) obsługa ksero,
    3) udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy,
    4) ochrona Urzędu a w tym monitorowanie wchodzących i wychodzących interesantów i pracowników,
    5) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne,
    6) gospodarka drukami i formularzami,
    7) prowadzenie archiwum,
    8) promocja gminy.


    § 23

    Referat Finansowy dzieli się na:

    1. Biuro Księgowości Budżetowej;

    2. Biuro Księgowości Podatkowej;

    3. Biuro Obsługi Finansowej, Planowania i Inwestycji    § 24

    Biuro Księgowości Budżetowej, które dzieli się na:

    1. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

    2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

    3. zapewnianie obsługi finansowo - księgowej Urzędu,

    4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

    5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

    6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych Gminy oraz podmiotów którym udzielono dotacji celowej,

    7. prowadzenie ewidencji oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

    8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,

    9. rozliczanie inwentaryzacji,

    10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

    11. przygotowywanie sprawozdań finansowych.

    1. Stanowisko ds. Zatrudnienia i Płac - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. przygotowywanie listy płac dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, których obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd,

    2. rozliczanie podatku dochodowego, składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

    3. przygotowywanie dokumentów potwierdzających uzyskiwane wynagrodzenie dla potrzeb emerytalno- rentowych,

    4. wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracowników,

    5. przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości.    § 25

    Biuro Księgowości Podatkowej, dzieli się na:

    1. Stanowisko ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. prowadzenie ewidencji podatników i innych zobowiązanych w zakresie wymiaru łącznego zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,

    2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

    3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

    4. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

    5. przygotowywanie sprawozdań dotyczących wymiaru podatków i opłat,

    6. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

    7. sprawy związane z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

    1. Stanowisko ds. Opłat i Windykacji Należności - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. egzekucji świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

    2. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

    3. prowadzenie ewidencji weksli,

    4. prowadzenie ewidencji podatników w zakresie wymiaru podatku od środków transportowych.

    1. Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. prowadzenie księgowości podatkowej, opłat i innych należności,

    2. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,

    3. prowadzenie ewidencji podatników i innych zobowiązanych oraz inkasentów w zakresie poboru,

    4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,

    5. przygotowywanie sprawozdań dotyczących poboru podatków i opłat, oraz innych należności.

    1. Stanowisko ds. Prowadzenia Punktu Kasowego - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. prowadzenie kasy obsługującej Urząd Gminy oraz jednostki prowadzone przez Biuro Obsługi Finansowej, Planowania i Inwestycji,

    2. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ich rozprowadzanie,

    3. wystawianie dowodów wpłat dotyczących podatków, opłat i innych należności.


    § 26

    Biuro Obsługi Finansowej, Planowania i Inwestycji - zajmuje się obsługą finansowo-księgową i kadrową jednostek organizacyjnych określonych w załączniku nr 12 oraz planowaniem i inwestowaniem w Gminie. W skład Biura wchodzą:

    1. Stanowisko ds. księgowości Budżetowej - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

    2. zapewnianie obsługi finansowo - księgowej i kasowej jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu, w których wyodrębnienie służb finansowo - księgowych jest organizacyjnie i ekonomicznie nieuzasadnione,

    3. rozliczanie środków finansowych poszczególnych dysponentów otrzymanych z budżetu Gminy,

    4. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

    5. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową prowadzoną dla poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych,

    6. prowadzenie ewidencji oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

    7. prowadzenie ksiąg rachunkowych,

    8. rozliczanie inwentaryzacji,

    9. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

    10. przygotowywanie sprawozdań finansowych.

    1. Stanowisko ds. Zatrudnienia i Płac - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. przygotowywanie list płac dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu obsługiwanych przez Biuro,

    2. rozliczanie podatku dochodowego, składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

    3. przygotowywanie dokumentów potwierdzających uzyskiwane wynagrodzenie dla potrzeb emerytalno- rentowych,

    4. wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracowników,

    5. przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości.

    1. Stanowisko ds. Planowania - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1) wieloletnie planowanie,
    2) przygotowanie źródeł  finansowania inwestycji,modernizacji i remontów,
    3) rozliczanie inwestycji, modernizacji i remontów,

    1. Stanowisko ds. Inwestycji - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1) przygotowanie projektów i kosztorysów,
    2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
    3) przetargi,
    4) estetyka nieruchomości.


    § 27

    Biuro Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej dzieli się na:
    1. Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami - do którego należą w szczególności następujące sprawy :

    1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,

    2. ustalenie wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,

    3. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,

    4. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

    5. komunalizacja gruntów,

    6. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

    7. tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim,

    8. zagospodarowywanie wspólnot gruntowych,

    9. wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne.

    10. prowadzenie postępowań w przedmiocie wymierzania opłat adiacenckich,

    11. prowadzenie spraw w przedmiocie wydania zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy z ksiąg wieczystych.

    2. Stanowisko ds. Ochrony Środowiska - do którego należą w szczególności następujące sprawy:

    1. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,

    2. zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,

    3. ochrona zwierząt

    4. ochrona przyrody a w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

    5. ochrona środowiska a w tym w szczególności: Gminny Program Ochrony Środowiska oraz prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania tzw. decyzji środowiskowych,

    6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska,

    7. zakres obejmujący prawo wodne,

    8. zezwoleń na świadczenie usług: zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

    1. Stanowisko ds. Rolnictwa - do którego należą w szczególności następujące sprawy:

    1. ochrona gruntów rolnych i leśnych, a w tym:

    1. przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

    2. wyłączenia gruntów z produkcji,

    3. rolniczego wykorzystania gruntów,

    4. rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych oraz użyźniania innych gruntów,

    5. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

    1. nasiennictwa,

    2. gospodarki wodnej,

    3. organizowanie giełd, wystaw, pokazów.

    1. Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej - do którego należą w szczególności następujące sprawy:

    1. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,

    2. przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

    3. zarząd nieruchomościami wspólnymi,

    4. przejmowanie zakładowych budynków mieszkaniowych,

    5. egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,

    6. stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

    7. cmentarzy.

    1. Stanowisko ds. Gminnej Spółki Melioracyjnej - do którego należą w szczególności następujące sprawy:

    1. zlecanie robót melioracyjnych,

    2. nadzór nad tymi robotami i ich odbiór,

    3. naliczanie składki, rozliczanie wpłat, egzekwowanie zaległości,

    4. budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych na nieruchomościach należących do Gminy, w szczególności w parku, wokół Urzędu oraz na wiejskich boiskach sportowych.

    1. Stanowisko Geodety - do którego należą w szczególności sprawy:

    1) ustalanie nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
    2) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
    3) prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania nieruchomości.


    § 28

    Biuro Planowania Przestrzennego, Kultury i Rekreacji, Zamówień Publicznych oraz Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych dzieli się na:
    1. Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego - do którego należą w szczególności sprawy:

    1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

    2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

    3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

    5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,

    7. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

    8. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych oraz z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

    9. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy zagospodarowania terenu,

    10. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu,

    11. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

    12. opiniowanie wstępnych podziałów nieruchomości,

    13. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego,

    14. prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę na terenie Gminy,

    15. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o samowolach budowlanych na terenie Gminy.

    2. Stanowisko ds. Kultury - do którego należą w szczególności sprawy:

    1. prowadzenie i realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,

    2. wykonywanie zadań związanych z instytucjami kultury, a w tym: tworzenie, łączenie, przekształcenia, i likwidacja instytucji kultury.

    1. Stanowisko ds. Realizacji Zamówień Publicznych - do którego należą w szczególności sprawy:

    1. postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy, a w szczególności Urzędu,

    2. prowadzenie szkoleń i dokonywanie kontroli w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy i Urzędu,

    3. prowadzenie dokumentacji przetargowej.

    4. Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej - do którego należą w szczególności sprawy:

    1. prowadzenie ewidencji Ochotniczych Straży Pożarnych,

    2. budowa, remonty i utrzymanie remiz; wykaz budynków remiz stanowi załącznik nr 11,

    3. sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych,

    4. koordynowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych pod kątem:

    1. opracowania i realizacji planów rzeczowo - finansowych,

    2. organizacji zaopatrzenia w środki alarmowania, łączności, odzieży specjalnej i umundurowania,

    3. pomocy administracyjno - biurowej na rzecz poszczególnych jednostek,

    4. przygotowanie wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz wypłat dla komendanta gminnego i kierowców.

    5. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - do którego należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:

    1. tworzenia formacji obrony cywilnej,

    2. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

    3. świadczeń na rzecz obrony,

    4. współdziałania z organami wojskowymi,

    5. przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

    6. administracji rezerwami osobowymi, w tym rejestracji, poboru i ewidencji,

    7. orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

    8. przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,

    9. udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,

    10. zakwaterowania sił zbrojnych.

    1. Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji - do którego w szczególności należą sprawy:

    1) organizowanie sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych imprez, wykaz imprez - załącznik nr 9,
    2) budowa, remonty, utrzymanie, boisk sportowych. Wykaz boisk stanowi załącznik nr 10,
    3) prowadzenie Szkolnego Klubu Żeglarskiego w Boszkowie,
    4) organizowanie sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych imprez dla pracowników gminy,
    5) wspieranie działalności zespołów sportowych, współpraca z młodzieżą,
    6) prowadzenie Portu żeglarskiego w Boszkowie.


    § 29

    Biuro Obsługi Organów Gminy dzieli się na:

    1. Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej i Organizacyjnej Organów Gminy - do którego w szczególności należy:

    1. przygotowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami Urzędu, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

    2. przygotowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami Urzędu, materiałów dotyczących projektów zarządzeń Wójta,

    3. przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

    4. przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

    5. zapewnienie warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,

    6. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

    7. prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,

    8. prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,

    9. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

    10. organizowanie szkoleń radnych,

    11. prowadzenie biuletynu informacji publicznej (BIP) dla Urzędu,

    12. prowadzenie w formie elektronicznej zbioru ekspertyz i opinii prawnych oraz przekazywanie tych ekspertyz i opinii odpowiednim pracownikom Urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,

    13. prowadzenie rejestru uchylonych decyzji i zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady,

    14. zbieranie i przekazywanie informacji do mediów,

    15. prowadzenie strony www gminy.

    2. Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem projektów: uchwał Rady, jej komisji, zarządzeń i decyzji administracyjnych wydawanych przez Wójta oraz decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Wójta, umów których stroną jest Gmina lub jej jednostka organizacyjna albo jednostka organizacyjna Urzędu,

    2. ogłaszanie aktów prawa miejscowego,

    3. prowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy z zakresu interpretacji obowiązującego prawa,

    4. sprawowanie kontroli przestrzegania obowiązującego prawa przez pracowników Gminy,

    5. prowadzenie przed sądami spraw dotyczących Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu,

    6. przygotowywanie opinii prawnych w zakresie wykładni prawa polskiego jak i Unii Europejskiej,

    7. prowadzenie zbioru aktów prawnych (Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych, Monitorów Polskich).

    1. Stanowisko ds. Jednostek Pomocniczych Gminy i Wyborów - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

    1. prowadzenie wszystkich spraw dotyczących jednostek pomocniczych Gminy,

    2. utrzymywanie kontaktów z innymi samorządami z kraju i zagranicy a w tym prowadzenie korespondencji, zapewnienie obsługi spotkań i wyjazdów,

    3. udział w organizacji referendów i wyborów do samorządów, do Parlamentu i na Prezydenta RP, organizowanie wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy.
    Rozdział VII

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


    § 30

    Realizacja zadań, które wymagają szczególnych kwalifikacji zawodowych, a wymiar potrzeb Urzędu nie wymaga zatrudnienia pracownika, może następować na podstawie umów prawa cywilnego.


    § 31

    Załączniki 1- 12 do Regulaminu stanowią jego integralną część.


    § 32

    Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansowego, Kierownikom Biur i poszczególnym pracownikom.


    § 33

    1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

    2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu tracą moc obowiązującą:

    1. dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Włoszakowice - Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 2 stycznia 2003 roku Nr 1/2003,

    2. zmiana do tego regulaminu tj.: Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 22 grudnia 2004 roku Nr 68/2004 oraz

    3. ustalony na ich podstawie tekst jednolity - Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 grudnia 2004 roku Nr 70/2004.


Stanisław Waligóra

Wójt Gminy Włoszakowice
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 1
Opublikowany dnia: 2005-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06