OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Kadencja 2006-2010 Uchwała Nr XX/146/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r.UCHWAŁA Nr XX/146/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 listopada 2008 r.


UCHWAŁA Nr XX/146/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) art.49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. ost. zm.Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli Rada Gminy Włoszakowice uchwala:


§ 1. Zmienia się treść § 4 Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. dotyczącej ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice w ten sposób, że do § 4 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

“3. Niezależnie od postanowień ust.1 wójt może przyznać Nagrodę Wójta również z własnej inicjatywy w każdym czasie”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) art.49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. ost. zm.Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli Rada Gminy Włoszakowice uchwala:


§ 1. Zmienia się treść § 4 Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. dotyczącej ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice w ten sposób, że do § 4 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

“3. Niezależnie od postanowień ust.1 wójt może przyznać Nagrodę Wójta również z własnej inicjatywy w każdym czasie”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06