OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Kadencja 2006-2010 Uchwała Nr XXVI/188/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.UCHWAŁA Nr XXVI/188/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2009


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami, oraz art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zmianami; ostatnia zmiana D.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli Rada Gminy Włoszakowice uchwala:

§ 1. Zmienia się treść § 7 uchwały w ten sposób, że w § 7 dodaje się w ust. 1 pkt 2 literę ,,e” w następującym brzmieniu:
,,e) posiada osiągnięcia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.”

§ 2. Zmienia się treść § 9 uchwały w ten sposób, że w § 9 dodaje się w pkt 2 literę ,,e” w następującym brzmieniu:

,,e) posiada osiągnięcia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06