OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Kadencja 2006-2010 Uchwała Nr XXXII/227/2010 sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice


UCHWAŁA NR XXXII/227/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 2572 z późn. zm.) – Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1

1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIII/187/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 89, poz. 2544).


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/227/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 kwietnia 2010 r.Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

§ 2
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1)stypendium szkolne,
2)zasiłek szkolny.

Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4
1.Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2.Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 599 z późn. zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej” – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 5
1.Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DZ.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” – kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – i nie może przekraczać 200% tej kwoty.
2.W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności o których mowa w § 4 ust.1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
1)przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł. netto – od 80% do 200% kwoty, o której mowa w ust.1;
2)przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 100 zł. do 200 zł. netto – od 80% do 150% kwoty, o której mowa w ust.1;
3)przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł. netto do wysokości kwoty, o której mowa w § 4 ust.2 regulaminu – od 80% do 100% kwoty, o której mowa w ust.1.
3.Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym, łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności tej kwoty.

Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego

§ 6
1.Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1)Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
a)zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b)zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c)opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
d)opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
2)całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,
3)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

2.Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, o których mowa w § 5 ust.3 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.
3.Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust.1 i ust.2, nie jest możliwe lub nie jest celowe.

§7
Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub wielu formach jednocześnie, oraz, jeżeli forma stypendium tego wymaga, wypłacone w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

§8

1.Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.
2.Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.


Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§9

1.Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1)rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,
2)dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o których mowa w punkcie 1, do których uczęszcza uczeń.
2.Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.
3.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w urzędzie gminy w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
4.Wniosek może być złożony po upływie terminów określonych w ust. 3, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów.


§10
1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
1)zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
2)zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3)odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
4)decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5)zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6)zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7)zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
8)zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.
2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.


§11
1.Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Wójt Gminy Włoszakowice w drodze decyzji administracyjnych.
2.W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną wysokość stypendium, termin wypłaty, a także sposób i termin rozliczenia adresata decyzji.
3.Wójt gminy może powołać komisję stypendialną w celu analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych. Skład, tryb pracy oraz zadania komisji ustala wójt w drodze zarządzenia.

§12
1.Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w §6 ust.1 pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.
2.Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w §6 ust.1 pkt.3 regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w szkołach usytuowanych na terenie gminy, do których uczęszczają uczniowie, a w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem gminy – Urzędzie Gminy Włoszakowice.


Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§13
1.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych.
2.Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
3.Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
4.Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
5.Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w §4 ust.2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.
6.O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w urzędzie gminy, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

§14
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy §9 ust. 1-2, §10 ust. 1, § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, ust. 3, § 12 regulaminu.

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§15
Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.

§16
1.Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:
1)dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w §4 ust. 2 regulaminu,
2)uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,
3)uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w §5 ust. 3 regulaminu,
4)uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar gminy Włoszakowice.

2.Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których mowa w ust. 1.
3.Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Wójt Gminy Włoszakowice.
4.W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w §8 ust.1 regulaminu, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06