OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Kadencja 2006-2010 Uchwała Nr XXXII/234/2010 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy WłoszakowiceUchwała Nr XXXII/234/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania: Nr 1 i Nr 2 utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr XIX/208/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany podziału gminy na obwody głosowania, poprzez dopisanie nowych nazw ulic i uporządkowanie nazwy miejscowości.


§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/234/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Uchwałą Nr XIX/208/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. Rada Gminy Włoszakowice dokonała podziału gminy na 6 stałych obwodów głosowania, określając ich numery
i granice, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.
Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) stanowi, iż podział gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek odpowiednio: wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
W związku z powstaniem nowych ulic we Włoszakowicach zachodzi konieczność dokonania zmian opisu granic obwodu głosowania Nr 1 podlegającego na dopisaniu nazw tychże ulic. Natomiast w obwodzie Nr 2 zmiana opisu granic polega na uporządkowaniu nazwy miejscowości z Boszkowa letniska na Boszkowo-Letnisko.
Przedmiotowy wniosek ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania, natomiast uzupełnia opis granic obwodów.

Przedłożenie wniosku Radzie Gminy Włoszakowice wynika ze stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania przez radę w formie uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.Wójt Gminy Włoszakowice

Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06