OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 22 lutego 2012 r.

Numer protokołu: 7
Rok: 2012

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 22 lutego 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
skarbnik Gminy Maria Rolka
pracownik Urzędu Gminy: Marek Wodawski

Porządek posiedzenia:
1. Analiza kosztów funkcjonowania szkół w 2011 r.
2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
3. Pozwolenie na użytkowanie sali sportowo-środowiskowej.
4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Włoszakowice.
5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.
6. Inne informacje.
7. Analiza materiałów na sesje.

Ad. 1. Komisja zapoznała się z kosztami funkcjonowania szkół w 2011 r. w zakresie:
wynagrodzeń nauczycieli; wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi; trzynastek, dodatków mieszkaniowych, odpisów FŚS, składek ZUS; kosztów ogrzewania; kosztów rozmów telefonicznych, zużycia energii elektrycznej; zużycia wody; ścieków i odpadów komunalnych; środków czystości; kosztów materiałów biurowych; odzieży ochronnej; zakupu pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki; kosztów internetu i abonamentu RTV, prenumeraty czasopism; kosztów delegacji.
Komisja wnioskuje o rozważenie ogrzewania szkoły w Krzycku Wielkim gazem ziemnym.
Wnioskuje ponadto o przeprowadzanie zakupu opału kompleksowo dla wszystkich szkół lub dokonywania zakupu opału przez szkoły w uzgodnieniu z Wójtem.
Materiał w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu
Ad. 2. Komisja zapoznała się z wysokościami średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 2011 r. Informację taką składa się Radzie zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.
Ad. 3. Wójt poinformował o uzyskaniu w dniu 30 stycznia 2012 r. pozwolenia na użytkowanie sali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach.
Ad. 4. 5. Komisje przyjęły do wiadomości informację o sytuacji na rynku pracy w Gminie Włoszakowice oraz sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Ad. 6. Komisja przyjęła informacje dot.: statystyki stałych mieszkańców gminy; informacji o ostatniej wpłacie za zadanie – budowa ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym; informacji o pozykanych środkach zewnętrznych.
Ad. 7. Analiza materiałów na sesje:
- analiza taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Komisja przeanalizowała materiał. Uwag do przedstawionych propozycji nie wniesiono.
- projektami Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach.
Projekt statutu i wyjaśnień udzieliła kierownik Biblioteki Publicznej Urszula Hałupka.
- projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Włoszakowice na lata 2012-2016. Komisje zapoznały się z projektami programów. Zostaną przedłożone pod obrady sesji.
- propozycja nazwy ulicy w miejscowości Włoszakowice. Komisja przyjęła propozycję nadania nazwy ul. Strumykowa drodze we Włoszakowicach znajdującej się pomiedzy ul. Zalesie a ul. Powstańców Wlkp.
- sieć przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice – projekt uchwały jest uaktualnieniem sieci przedszkoli.
- podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z gminą Święciechowa przy realizacji zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.
Podjęcie uchwały jest wstępną czynnością do zawarcia porozumienia z Gminą Święciechowa na realizację zadania oświatowego dla dzieci 5 i 6 letnich oraz określenia w porozumieniu rzeczywistych kosztów realizacji wychowania przedszkolnego.
- skarga Tomasza Wulke.
Komisja przyjęła wyjaśnienia Wójta dotyczące skargi. Skarga zostanie przekazana do załatwienia na sesji.
- stanowisko Rady w sprawie TV Trwam – komisja przyjęła propozycje stanowiska.
- zmiany budżetu na 2012 r.
Wójt poinformował, że otrzymał informację od wicewojewody wielkopolskiego p. Przemysława Paci o rezygnacji jednej z gmin znajdującej się przed gminą Włoszakowice na liście oczekujących na środki w ramach programu budowy dróg. W tej sytuacji jest szansa aby nasza gmina otrzymała w miejsce obiecanego dofinasowania zadania w wysokości około 10 % pełne możliwe dofinasowanie 30%. Wójt potwierdził wicewojewodzie zamiar gminy realizacji inwestycji i polecił skarbnikowi gminy przygotowanie analizy możliwości takiej zmiany budżetu gminy aby to zadanie można było sfinansować.
Wykonana analiza potwierdziła, że w związku z wpłynięciem do budżetu rozliczeń poprzednich inwestycji i innych dochodów jest możliwość zrealizowania inwestycji w tym roku w wymaganym terminie do końca sierpnia. Także kier. Zarządu Dróg Gminnych, p. J. Michalski potwierdził możliwość wykonania budowy i przeprowadzenia jej w założonym czasie. W związku z tym wójt wnioskuje do Rady o przyjęcie na sesji proponowanych zmian budżetu. Zaplanowane jest wybudowanie na całej długości aż do wsi Dominice twardej drogi pokrytej asfaltem o szerokości 6 metrów, odcinek od ul. Wolsztyńskiej na którym jest już asfalt o szerokości 4,5 metrów zostanie poszerzony. Ze względu na bardzo orgraniczone środki obecnie nie ma mowy o budowaniu obok drogi równocześnie ścieżki rowerowej, to może być wykonane w następnych latach zwłaszcza, że jest potrzeba przygotowania tam terenu do przeprowadzenia sieci wodociągowej z budowanej obecnie nowej stacji wodociągowej w Dominicach do Włoszakowic. Zaplanowana droga po jej wykonaniu skróci prawie o 5 km dojazd do wsi Dominice i zmniejszy natężenie ruchu w sezonie letnim na ul. Dominickiej w Boszkowie – Letnisku.
Kolejne zmiany to uwzględnienie środków na doposażenie sali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, wprowadzenie wolnych środków z ubiegłego roku, wprowadzenie środków z ostatniej raty dot. dofinansowania budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym oraz kolejnej raty za termomodernizację, dotacja do GOPS na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, wprowadzenie odzyskanego podatku VAT za listopad i grudzień.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

(-)Krystyna John
(-)Paweł Marcinek
(-)Zofia Strzymińska
(-)Leszek Jagodzik
(-)Aniela Poloszyk


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-04-19 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06