OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: Stanowisko do spraw kadrowo- administracyjnych w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim


 

Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim ulica Szkolna 6, 64-117 Krzycko Małe.

  1. Stanowisko: główny księgowy ( 0,7 etatu )

     

  2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

b) co najmniej 3- letnia praktyka w księgowości,

c) obywatelstwo polskie,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

e) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

f)  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

g)  ma nieposzlakowaną opinię.

.

3. Wymagania dodatkowe

a) dobra znajomość obsługi komputera w tym programu Qwark, Płatnik, E-Bank, Bestia.

b) znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

c) znajomość ustawy o finansach publicznych,

d) umiejętność organizacji czasu pracy dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność.

4.      Zadania wykonywane na stanowisku.

a.       prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c.       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d.      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e.       sporządzanie list wypłat wynagrodzeń dla pracowników zespołu,

f.        prowadzenie wszelkich rozliczeń szkoły z budżetem gminy, ZUS, i innymi instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym,

g.       sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,

h.       należycie przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe.

5.      Informacje o warunkach pracy.

a.       praca w biurze Zespołu Szkół z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

b.      budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu i przemieszczaniu się,

c.       umiarkowany kontakt z klientem,

d.      zmienne tempo pracy,

e.       dyspozycyjność.

6. Informacje dodatkowe.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%

 

7.      Wymagane dokumenty:

a.       wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl ( dział dokumenty i informacje – nabór do pracy, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia )

b.      list motywacyjny,

c.       życiorys (CV ),

d.      kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

e.       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl ),

f.        oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl ),

g.       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( kserokopie)

8.      Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim ul. Szkolna 6 lub pocztą na adres Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim z dopiskiem „ Nabór na stanowisko główny księgowy” w terminie do dnia 15 maja 2012 roku. 

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim.

 

 

 Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06