OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca:stanowisko do spraw kadrowo- administracyjnych w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim


 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do spraw kadrowo- administracyjnych w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim do zatrudnienia została wybrana Pani Magdalena Wojtyna

 

Na ogłoszenie o naborze wpłynęła jedna oferta .Termin rozmowy kwalifikacyjnej z wyżej wymienioną ustalono na dzień 18 maja 2012 roku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Krzycku Wielkim oraz znajomością procedur niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. Posiadane umiejętności oraz wykształcenie pozwolą na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.

 

 

 

Krzycko Wielkie 22. 05. 2012 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim

 

Józef Sajbura

 

 


Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko


Dyrektor Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim ulica Szkolna 6, 64-117 Krzycko Małe.

1. Stanowisko do spraw kadrowo- administracyjnych ( 0,6 etatu)
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
b) co najmniej trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) dobry stan zdrowia,
g) nieposzlakowana opinia.
3. Wymagania dodatkowe
a) dobra znajomość obsługi komputera w tym programu Windows, Office, Excel, Word, SIO .
b) znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych,
c) znajomość przepisów kancelaryjnych,
d) znajomość prawa zamówień publicznych,
e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
f) umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność,
g) doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej uczniów,


4. Zadania wykonywane na stanowisku.
a. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami obiegu dokumentów,
b. archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
c. redagowanie pism, sporządzanie dokumentów i ich wysyłanie również drogą elektroniczną,
d. sporządzanie sprawozdawczości i statystyki oświatowej, opracowywanie sprawozdań dla organów prowadzących szkołę i innych,
e. prowadzenie teczek akt osobowych i wszystkich spraw pracowniczych ( ewidencja czasu pracy),
f. prowadzenie kasy,
g. przyjmowanie i rejestrowanie faktur, opisywanie ich,
h. prowadzenie zamówień publicznych.
i. prowadzenie archiwum szkolnego.


5. Informacje o warunkach pracy.
a. praca w biurze Zespołu Szkół z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
b. budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu i przemieszczaniu się,
c. umiarkowany kontakt z klientem,
d. zmienne tempo pracy,
e. dyspozycyjność.
6. Informacje dodatkowe.
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %

7. Wymagane dokumenty:
a. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl ( dział dokumenty i informacje – nabór do pracy, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia )
b. list motywacyjny,
c. życiorys (CV ),
d. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
e. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl ),
f. oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl ),
g. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( kserokopie)
8. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim ul. Szkolna 6 lub pocztą na adres Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim z dopiskiem „ Nabór na stanowisko specjalista do spraw kadrowo- administracyjnych” w terminie do dnia 15 maja 2012 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim.

 

 

 Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-22
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-04-27 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2012-05-16 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06