OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów


Podstawa prawna


*1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
*2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).
*3. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).
*4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.)
*5.Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014 r.)
*6.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)


Opis procedury

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Włoszakowice wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, na której one rosną. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew (pojedynczych pni drzew) lub krzewów. Organ właściwy do wydania zezwolenia przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym,
współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach- dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, - nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 9) projekt planu:
- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.

Formularze, wnioski
 

Opłaty

Złożenie wniosku, załączników do wniosku i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej. Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. Nie ponoszą takich opłat osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na usunięcie drzew niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odowławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi

ZEZWOLENIA NIE WYMAGAJĄ M.IN:
1. krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat,
2. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
35 cm – topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny;
25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3. drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
4. drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty (usuwane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania) wymagają zgłoszenia w celu przeprowadzenia oględzin i spisania protokołu.

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-07-25 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06