OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.

Numer protokołu: 9
Rok: 2012P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 maja 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji: Rewizyjnej
Aleksy Zaremba – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Hanna Michalska – członek komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka


Porządek posiedzenia:

Przygotowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Przygotowanie opinii w sprawie: realizacji budżetu gminy za rok 2011.Wnioski Komisji:

Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i opinia w sprawie realizacji budżetu gminy za 2011 r. stanowią załączniki do protokołu.
Materiał przygotowany przez Komisję zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.Komisja Rewizyjna


Aleksy Zaremba

Hanna Michalska

Bronisław Elimer 

 

 

 

załącznik nr 1

 

Rada Gminy Włoszakowice

 

 

 

Komisja Rewizyjna działając na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) po wydaniu opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2011 występuje do Rady Gminy Włoszakowice z wnioskiem

 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

 

 

Uzasadnieniem dla wniosku jest opinia wydana przez Komisję Rewizyjną w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2011.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

(-) Aleksy Zaremba 

Członkowie Komisji

(-) Bronisław Elimer

(-) Hanna Michalska

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice

w sprawie : realizacji budżetu gminy za rok 2011

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie : Przewodniczący Komisji – Aleksy Zaremba

Członek – Hanna Michalska

Członek – Bronisław Elimer

 

na swoim posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 roku

 1. rozpatrzyła:

  a) sprawozdanie finansowe za rok 2011,

  b) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011,

  c) informację o stanie mienia komunalnego,

d) opinię RIO w Poznaniu o sprawozdaniu w wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia,

 1. porównała powiązania danych z uchwalonym budżetem, sprawozdaniami budżetowymi i ewidencją księgową,

 2. ustaliła powiązania z dokonywanymi przez Komisję w ciągu 2011 roku kontrolami wykonywania budżetu Gminy oraz sprawami z tego zakresu, którymi się zajmowała.

 

Sprawozdania finansowe za rok 2011

Komisja kolejno ustosunkowywała się do pozycji wynikających z części sprawozdania finansowego.

1. Bilans z wykonania budżetu

- stwierdzono zgodność sumy aktywów i pasywów tak na początku jak na końcu roku (zgodne z ewidencją księgową),

- stwierdzono zgodność kwot początkowych z kwotami końcowymi bilansu za rok 2010,

- zaobserwowano, że w stosunku do stanu początkowego wzrosła suma aktywów, co spowodowane jest wyższym stanem środków pieniężnych na koncie i wystąpieniem należności z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz wzrosła suma pasywów, na co wpływ wywarły zobowiązania z tytułu pobranej w roku ubiegłym pożyczki i kredytu.

2. Łączny bilans jednostek budżetowych

- stwierdzono zgodność sumy aktywów i pasywów tak na początku jak na końcu roku (zgodne z ewidencją księgową),

- stwierdzono zgodność kwot początkowych z kwotami końcowymi bilansu za rok 2010,

- stwierdzono, że dane wynikające z bilansu stanowią sumę poszczególnych kwot bilansów jednostkowych,

- zaobserwowano, że w stosunku do stanu początkowego wzrosła suma aktywów, co spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem wartości majątku trwałego oraz wzrosła suma pasywów, na co wpływ wywarło przede wszystkim zwiększenie wartości funduszu.

3. Łączny rachunek zysków i strat - stwierdzono, że zysk na koniec roku 2011 jest wyższy od zysku na koniec 2010 roku o prawie 3.700.000,00 złotych, przy jednoczesnym wzroście przychodów jak i kosztów.

4. Łączne zestawienie zmian w funduszu - fundusz w ciągu roku wzrósł o ponad 13 milionów złotych.

 

Ponadto komisja zapoznała się ze złożonymi bilansami, rachunkami zysków i strat, zestawieniami zmian w funduszu jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe, instytucje kultury, spółka GZK).Wszystkie sprawozdania zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Gminie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

W terminie późniejszym dokonano korekty bilansu z wykonania budżetu oraz Zestawienia zmian w funduszu jednostki, co zostało spowodowane zakwalifikowaniem kwoty 3.000,00 złotych dotyczących lat ubiegłych do wydatków, a następnie zmiany wyniku finansowego.

Przedstawione informacje dotyczące sprawozdań finansowych były wystarczające i Komisja nie wniosła żadnych uwag.

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

Komisja kolejno ustosunkowywała się do wielkości wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2011 według szczegółowości klasyfikacyjnej.

 

Na planowane po zmianach do uzyskania 31.264.907,00 zł dochodów wpłynęła kwota 30.485.915,36 zł; a wydatkowano po korekcie 37.248.385,24 zł z planowanych po zmianach 38.883.997,00 zł. Wynikiem realizacji budżetu jest deficyt w kwocie 6.762.469,88 zł, który pokryto przychodami z kredytu. W grudniu roku 2011 spłacano 700.000,00 kredytu pobranego wcześniej, co spowodowało umniejszenie zobowiązania z tego tytułu do 6.800.000,00 złotych. Ponadto pozostało zobowiązanie z tytułu pobranej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz należność z niespłaconej pożyczki udzielonej GOK-owi w kwocie 290.089,00 złotych.

 

Odnośnie wykonania dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez Wójta Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu stwierdzając że zarówno dochody jak i wydatki były realizowane zgodnie z planem i szczegółowo objaśnione.

 

Planowane zadania inwestycyjne w przeważającym zakresie zrealizowano.

Zakres zadań inwestycyjnych określonych w WPF na 2011 r. został zrealizowany zgodnie z planem

Zaczęto realizację i kontynuowane są niektóre zadania planowane w WPF na lata przyszłe.

Zadania te, jak i wydatki bieżące są legalne - wynikają z uchwalonego budżetu oraz celowe - służą prowadzonej działalności Gminy. Gospodarka finansowa prowadzona jest rzetelnie i oszczędnie.

 

Wszystkie dotacje, wpłynęły w deklarowanych wysokościach. W związku z niemożliwością wykorzystania pełnych kwot na przeznaczone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się realne, wykorzystane kwoty. Zwroty nastąpiły w obowiązującym terminie, niektóre jeszcze w roku 2011, ostatnie z zakresu pomocy społecznej w pierwszych dniach stycznia roku 2012.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietna 2012 roku o przedłożonym przez Wójta Gminy Włoszakowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Komisja przyjęła wyjaśnienia odnośnie konieczności zapłacenia wskazanej kary oraz odsetek. W kwestiach wskazanych uwag ustalono, że:

 • w części opisowej z zakresu zadań inwestycyjnych dotyczących dróg nie uwzględniono zakupów inwestycyjnych dotyczących tego zakresu w kwocie 7.800,00 złotych, natomiast skład orzekający RIO odniósł się do całości rozdziału 60016 wyszczególnionego w załączniku tabelarycznym obrazującym „Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w 2011 roku”,

 • w załączniku Nr 3 w pozycji „III. Dotacje na zadania na podstawie umów między JST” zastąpienie szóstki jedynką w przypadku określenia działu i rozdziału jest oczywistym błędem pisarskim,

 • w załączniku Nr 8 „ Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2011” w zakresie paragrafu 6059 w dziale 010, rozdział 01010 zostało pominięte omyłkowo.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

Omawiana informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana w marcu br i zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2011 roku. Informacja zawiera wszystkie wymagane elementy. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki Gmina posiada wraz ze zmianami od dnia złożenia poprzedniej informacji, jego wartość i sposób wykorzystywania oraz dochody z tego tytułu uzyskane.

Przedmiotowa informacja sporządzona została w formie tabelarycznej i opisowej oraz zawiera szerszy zakres niż w roku poprzednim. Taka forma informacji jest efektem prac nad ewidencją mienia, które należało wykonać w związku z uwagami w trakcie kontroli RIO. Ewentualne różnice w wartościach w stosunku roku 2010 są wynikiem sprostowania błędów i uwzględnieniem mienia jednostek organizacyjnych. Obecna forma i zakres informacji jest zaczątkiem dalszej, poprawnej kontynuacji ewidencji mienia Gminy. Dane wartościowe uzyskanych dochodów są zgodne z uchwalonym budżetem po stronie planu i ewidencją księgową po stronie wykonania.

 

 

Uchwały budżetowe

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29

grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok w oparciu o przedłożony projekt budżetu. W trakcie roku wprowadzono 19 zmian, z czego 10 uchwałami rady i 9 zarządzeniami Wójta. Kwota planu dochodów wzrosła z 27.080.100,00 złotych do 31.264.997,00 złotych, a kwota planu wydatków z 38.646.981,00 złotych do 38.883.997,00 złotych. Poszczególne zmiany, przed wprowadzeniem były omawiane na sesjach lub poszczególnych komisjach. Stwierdzono, że kwoty dotyczące dotacji i subwencji ujęte w budżecie są zgodne z informacjami dysponentów środków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zadania znajdujące się w budżecie są celowe i realizacja ich jest uzasadniona.

 

Sprawozdania budżetowe (tabelaryczne)

Komisja zaznajomiła się ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi w ciągu roku 2011 (Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-50 – o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb-N – o stanie należności, Rb- Z – o stanie zobowiązań, Rb- UN - uzupełniające o stanie należności, Rb - UZ - uzupełniające o stanie zobowiązań, RB - ZN - sprawozdanie o stanie zobowiązań orz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez JST zadań zleconych, Rb- NDS – o nadwyżce/deficycie, Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych, Rb- ST o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb - WS - sprawozdanie o wydatkach strukturalnych oraz Rb - N i Rb - Z z instytucji kultury i stwierdziła, że dane w nich wykazane są zgodne z uchwalonym budżetem gminy oraz prowadzoną ewidencją księgową. Wszystkie sprawozdania ( kwartalne, półroczne i roczne ) zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w wersji elektronicznej oraz papierowej. Ponadto sprawozdania Rb - 27ZZ, Rb - 50, Rb ZN przekazano zgodnie z zakresem do Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego w obowiązującym terminie.

W terminie późniejszym pojawiła się konieczność złożenia korekt sprawozdań z wydatków i dochodów oraz powiązanych z tymi pozycjami, ponieważ przy sporządaniu sprawozdań finansowych i ustalaniu wyniku okazało się, że wykazane wcześniej potrącenia należy zaliczyć do dochodów wykonanych. Aktualnie wszystkie sporządzone i przedłożone sprawozdania wykazują prawidłowe kwoty, zgodne z ewidencją księgową.

 

Kontrole i działalność Komisji w ciągu roku

 1. Kontrola zamówień publicznych na dowozy uczniów do szkół.

 2. Kontrola zakupu sprzętu dla szkół w ramach programu na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III.

 3. Kontrola zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni asfaltowej w Skarżyniu.

 4. Kontrola zamówienia publicznego na wymianę dachu na budynku przedszkola we Włoszakowicach na ul. Spokojnej.

 5. Kontrola rozliczenia kosztów termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim.

 6. Kontrola rozliczenia kosztów budowy boiska "Orlik" w Krzycku Wielkim.

 7. Kontrola dokumentacji z zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Kultury, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w szkołach i w przedszkolu.

   

Ponadto Komisja śledziła prowadzoną gospodarkę finansową poprzez:

   

 • prześledzenie informacji o realizacji budżetu i planów finansowych instytucji kultury wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu za I półrocze roku 2011,

 • zapoznaniem się z projektem budżetu na 2012 rok.

  Ponadto komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego za rok 2011 Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Komisja stwierdza, że prowadzona działalność jest jawna, dane nie podlegające ograniczeniu jawności są publikowane w miesięczniku gminnym "Nasze Jutro", umieszczane na stronach internetowych Gminy oraz na tablicach ogłoszeń.

 

(-) Aleksy Zaremba

(-) Bronisław Elimer

(-) Hanna Michalska

 

   

 

 

 

 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-05-30 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2012-07-17 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06