OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: stanowisko do spraw księgowości podatkowej

Numer dokumentu: -
Rok: 2006

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach

Na podstawie art. 3a  ust.1 i 2  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami)  ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalistę do spraw księgowości podatkowej.

1. Wymagania niezbędne
a) wykształcenie wyższe o kierunku związanym z ekonomią lub rachunkowością,
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) dobry stan zdrowia,
d) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe
a)  trzy letni  staż pracy,
b) znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office, internet explorer,
c) znajomość zagadnień z zakresu
- administracji samorządowej,
- rachunkowości,
- podatków i opłat lokalnych
d) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
e) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w podstawowym zakresie,
f) umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) prowadzenie księgowości podatkowej, opłat i należności z tytułu rozliczeń majątkowych ( czynsz, dzierżawa, opłaty oraz raty ze sprzedaży składników majątkowych)
b) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
c) ewidencja opłat: administracyjnej, eksploacyjnej, miejscowej i targowej,
d) prowadzenie komputerowe ewidencji podatników i innych zobowiązanych oraz inkasentów z zakresie poboru podatków i opłat,
e) wystawianie upomnień i wezwań zapłaty na poszczególne zaległości,
f) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych,
g) dokonywanie rozliczeń i kontrola rachunkowa inkasentów podatków i opłat,
f) przygotowywanie sprawozdań  dotyczących poboru podatków i opłat oraz innych należności.
 
4. Wymagane dokumenty
a)  życiorys (CV),  
b) list motywacyjny,
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ( ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

5. Inne informacje
Umowa zostanie zawarta na czas określony – próbny z możliwością dalszego zatrudnienia, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny pracodawcy

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego29 lub pocztą na adres urzędu 64- 140 Włoszakowice z dopiskiem : Nabór pracownika na stanowisko specjalistę d/s księgowości podatkowej  w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu to jest do dnia  10 sierpnia 2006 r.

Uwaga: termin składania dokumentów zostaje przedłużony do 31 sierpnia 2006 r.

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy Włoszakowice po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy


Wójt
(-)  Stanisław Waligóra

 

 

 

Informacja do BIP o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Informuję, że na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włoszakowice na specjalistę d/s księgowości i specjalistę d/s księgowości podatkowej wpłynęło w sumie 8 ofert. Żadna z ofert nie spełniała w 100% wymagań określonych w ogłoszeniach. W wyniku szczegółowej analizy ofert wyłoniono 4 kandydatki. Dwom z nich, posiadającym dyplom Akademii Ekonomicznej po przeprowadzonej rozmowie zaproponowano zatrudnienie na okres próbny, określając warunki zatrudnienia. Osoby te nie przyjęły zaproponowanych warunków i odrzuciły ofertę pracy.

Dwie pozostałe ofertę pracy i zaproponowane warunki zatrudnienia przyjęły i zostały zatrudnione w Urzędzie Gminy Włoszakowice na okres próbny.

Monika Klemenska

Sekretarz Gminy

 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2006-12-07 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06