OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 54/2012
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 sierpnia 2012r.


Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

ogłaszam

nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

1. Przedmiotem naboru jest dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.

2. Na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w roku 2012 przeznacza się w budżecie gminy kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest właściciel nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja o której mowa w ust. 1 lub posiada tytuł prawny do tej nieruchomości.

4. Wnioskowane zadania muszą być zrealizowane do 15 grudnia 2012r. tj. złożenie zawiadomienia o oddaniu do użytku instalacji wraz z załącznikami.

5. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością,
2) uproszczony opis techniczny przedsięwzięcia,
3) kosztorys inwestorski,
4) kopię zgłoszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli są wymagane),
5) umowę z wykonawcą przedsięwzięcia lub dostawcą urządzeń (dopuszczalne jest załączenie atestu/certyfikatu w przypadku samodzielnego montażu urządzeń).

6. Wymogi formalne i terminy:
1) wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2012r, osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice (Sekretariat pok. 107) lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu),
2) wniosek musi być kompletny zgodny z § 2 ust. 4 i § 6 pkt. 1 Uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

7. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania się środków budżetu Gminy Włoszakowice przeznaczonych na ten cel.

8. Wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą złożone na podstawie Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVIII/203/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności na podstawie niniejszego programu.

9. Warunki przyznania dofinansowania określa Uchwała Nr XIV/109/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

10. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.

11. Dofinansowanie przedsięwzięcia polegać będzie na zwrocie części poniesionych kosztów inwestycyjnych na podstawie załączonej do zawiadomienia o oddaniu do użytku instalacji, faktur lub rachunków potwierdzających rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne.

12. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia do 30% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, kwota ta jednak nie może przekroczyć wartości 1 500,00 zł.

13. Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny, spełnia wymogi formalne i kryteria ustalone w programie, Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie przyznania dofinansowania.

14. Przyznanie dofinansowania może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej.

15. Dofinansowanie wypłacane będzie w jednej transzy na wskazane w umowie konto Inwestora.

16. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 116 Urzędu Gminy Włoszakowice, tel. 65 525 29 94, e-mail: albert.cygan@wloszakowice.pl
Wójt Gminy Włoszakowice
Stanisław Waligóra

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06