OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr XVIII/137/2012 w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze


   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 24.09.2012 r. poz. 3963)

 

UCHWAŁA Nr XVIII/137/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113 ze zmianami) w związku z art. 418 § 1, art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami) na wniosek Wójta Gminy Włoszakowice Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się podziału gminy Włoszakowice na 15 okręgów wyborczych, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Włoszakowice w każdym okręgu jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXVI/282/2002 z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie dokonania nowego podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2.Uchwała Nr XXXII/233/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XVIII/137/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 sierpnia 2012 r.


Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zmianami) – Kodeks Wyborczy zostały wprowadzone zmiany dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zgodnie z art. 418 § 1 ww. ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego.

Z kolei art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców. Gmina Włoszakowice spełnia powyższy warunek. Na koniec II kwartału 2012 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 9.060 mieszkańców.

W myśl art. 419 § 2 ustawy – Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala na wniosek wójta, rada gminy według normy przedstawicielstwa. W naszym przypadku ustalona norma przedstawicielstwa wynosi 604.
Z uwagi na fakt, że większość jednostek pomocniczych nie posiada odpowiedniej liczby mieszkańców – wystąpiła konieczność połączenia sąsiadujących ze sobą jednostek dla utworzenia okręgów wyborczych. Natomiast w przypadku Włoszakowic, Bukówca Górnego, Krzycka Wielkiego, które wcześniej stanowiły odpowiednio okręgi pięciomandatowy; trzymandatowy i dwumandatowy wystąpiła konieczność podziału jednostek na okręgi jednomandatowe.
Najmniej mieszkańców przypada na mandat w okręgu Nr 15, a najwięcej przypada na mandat w okręgu Nr 9.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-09-06 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06