OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Numer protokołu: 8
Rok: 2012


P R O T O K Ó Ł
-----------------------------------

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 27 sierpnia 2012r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
dyrektor GOK Monika Lucerek
pracownik UG Witold Porankiewicz


Porządek posiedzenia:
1. Koszty prowadzenia zespołów śpiewaczych , grup tanecznych, kółek zainteresowań, drużyn i sekcji sportowych, świetlic.
2. Stypendia socjalne.
3. Moje Boisko Orlik – wykorzytywanie praw autorskich i żądania odszkodowań od gmin przez „Archi Plus”.
4. Skutki ulewy – wycena zadań do realizacji.Wniosek mieszkańców ul. Łąkowej w Grotnikach.
5. Odpowiedź Enea Operatora Oddziału Dystrybucji Poznań dot. budowy linii napowietrznej WN 110 kV relacji Trzebiny – Krzycko Wielkie.
6. Szacowanie szkód w gospodarstwach spowodowanych przez suszę, przymrozki itp. - zmiany wprowadzane podczas prac komisji.
7. Sołectwa - Diety sołtysów w projekcie poselskim. Informacja o kontrolach funduszu sołeckiego przez NIK.
8. Jeziora dla gmin – wystąpienie posła.
9. Analiza materiału na sesje.

Ad. 1. Koszty prowadzenia zespołów śpiewaczych, grup tanecznych, kółek zainteresowań, drużyn i sekcji sportowych, świetlic – zestawienie godzin i kosztów przedstawili dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Monika Lucerek i pracownik UG Robert Kasperczak. Materiał w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu. Uwagi komisji dotyczyły ilości godzin poszczególnych instruktorów i zróżnicowanego cennika. Zespoły wnioskują o umożliwienie zaprezentowania się na zewnątrz publiczności.
Komisja wnioskuje ponadto o prowadzenie zajęć wyrównawczych tylko dla uczniów mających problemy z nauką, a uczniów uzdolnionych kierować na kółka zainteresowań. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie kto zatwierdza ilość godzin w świetlicach dla poszczególnych szkół. Ilości opłacanych zajęć są nieproporcjonalne do ilości uczniów danej szkoły.
Komisja uwagi wniosła do prowadzena sekcji i drużyn sportowych w zakresie ustalonych kosztów np. Opieki nad Związkiem Hodowców Koni w Bukówcu Górnym za stawkę miesięczną 470 zł.

Ad. 2. Stydendia socjalne. Temat przedstawił pracownik UG Witold Porankiewicz. Informacja została przyjęta.
Ad. 3. Moje Boisko Orlik – przedstawiony materiał dotyczy wykorzystywania praw autorskich i żądania odszkodowań od gmin przez „Archi Plus” oraz stanowiska Ministerstwa Sportu i Turystyki - załącznik.
Ad. 4. Wójt Gminy przedstawił największe szkody wyrządzone przez nawalne deszcze na terenie gminy i w związku z tym zapoznał radnych z kosztami i pracami koniecznymi do wykonania – załącznik.
Ad. 5. Członkowie Komisji zapoznali się problemami uzyskania pozwolenia na budowę linii napowietrznej WN 110 kV relacji Trzebiny – Krzycko Wielkie w ramach realizowanej inwestycji (GPZ) w Krzycku Wielkim. Odpowiedź Enea Operatora Oddziału Dystrybucji Poznań dot. budowy linii napowietrznej w załączeniu.
Ad. 6. Szacowanie szkód w gospodarstwach spowodowanych przez suszę, przymrozki itp.Korespondencja z Wojewodą Wielkopolskim kwestionowała wprowdzanie zmian pracy komisji w trakcjie pracy komisji szacującej straty lub po zakończeniu prac komisji. Z 104 rolników, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód tylko u 7 wyliczone starty upoważniały do skorzystania z preferencyjnego kredytu.
Ad. 7. Wójt zapoznał radnych z projektem poselskim ustanawiającym diety dla sołtysów. Projekt nie uzyskał poparcia rządowego. Ponadto przedstawił informację o prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrolach funduszu sołeckiego. Informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Przyjęta została przez radnych informacja/apel o umożliwienie gminom zarządzania jeziorami znajdującym się na terenie gmin. Informacja w załączeniu.
Ad. 9. Przeanalizowano materiał sesyjny w sprawie określenia sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, nabycia nieruchomości gruntowych w Boszkowie-Letnisku, we Włoszakowicach i w Zbarzewie, zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, podziału gminy na okręgi wyborcze, zmiana budżetu gminy.
Uwag nie zgłoszono. Materiał zostanie przedłożony pod obrady sesji.

Radny Leszek Jagodzik zgłosił wniosek o utwardzenie drogi, która stanowi zakole od ul. Kurpińskiego za tzw. organistówką. Na nieruchomościach przy tej ulicy prowadzone są warsztaty naprawy pojazdów.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Krystyna John __________________________

Zofia Strzymińska_____________________

Aniela Poloszyk ______________________

Paweł Marcinek ________________________

Leszek Jagodzik ___________________________


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-06
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06