OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Numer protokołu: 10
Rok: 2012

P r o t o k ó ł
-------------------------------

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 29 sierpnia 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Ryszard Nowak, Mirosława Urbaniak, Zenon Poloch, Krzysztof Poprawski,
- Komisja Rewizyjna Aleksy Zaremba, Hanna Michalska, Bronisław Elimer
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
1. Propozycja wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2. Wydanie tekstu jednolitego uchwały o stawkach opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
3. Pismo mieszkańców Boszkowa-Letniska.
4. Analiza materiału na sesje.
5. Objazd i kontrola inwestycji gminnych.

Ad. 1. Komisja zaproponowała następujące stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok.

- od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m2 powierzchni, przy maksymalnej stawce 0,88 zł od 1m2 ,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - maksymalna stawka 4,50 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1m2 powierzchni przy maksymalnej stawce 0, 45 zł od 1m2 ,
d) pozostałych – zajętych pod drogi wewnętrzne 0,02 zł od 1m2 przy maksymalnej 0,45 zł od 1m2,
- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej – przy maksymalnej stawce 0,73 zł od 1m2,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -16,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 22,82 zł od 1m2,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - stawka 10,24 zł od 1m2 powierzchni przy maksymalnej 10,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - stawka maksymalna 4,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 4,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 7,66 zł od m2,
f) od budowli - 2% ich wartości.

Ad. 2. Postanowiono zamiast wydania jedolitego tekstu podjąć nową uchwałę o zapisach poprzednich uchwał wraz z ustaleniem rocznej stawki za umieszczanie w pasie drogi gminnej urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w wysokości 0,05 zł/1m2 powierzchni umieszczanych urządzeń.

Ad. 3. Radni zapoznali się z korespondencją dotyczącą niezapewnienia bezpieczeństwa w Boszkowie-Letnisku, szczególnie na ul. Dominickiej. Komisje oczekują stanowiska Komendanta Miejskiego.

Ad. 4. Komisje zapoznały się z materiałem sesyjnym w sprawie określenia sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, nabycia nieruchomości gruntowych w Boszkowie-Letnisku, we Włoszakowicach, w Zbarzewie, zmiany Statutu Środowiskowego Domu Sampomocy, podziału gminy na okręgi wyborcze, zmiana budżetu gminy. Ponadto zaakceptowano projekt uchwały ustalającej maksymalną wykość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku 2012 do kwoty 100.000 zł i przyjęto propozycję udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury na doposażenie świetlicy wiejskiej w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach. Projekty uchwał zostaną przedłożone pod obrady sesji.

Następnie komisje dokonały objazdu i kontroli realizowanych inwestycji gminnych tj:
budowa odcinka drogi we Włoszakowice ul. Wolności;
budowa drogi Włoszakowice – Dominice;
dokończenie budowy drogi w Skarżyniu;
budowa odcinka drogi wDłużynie;
wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły w Dłużynie;
modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach;
budowa stacji uzdatniania wody w Dominicach.
Do kontrolowanych inwestycji komisje uwag nie wniosły.


Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ryszard Lipowy _______________________

Stefan Lis _______________________

Mirosława Urbaniak ___________________

Zenon Poloch _______________________

Ryszard Nowak _______________________

Krzysztof Poprawski__________________


Komisja Rewizyjna

Aleksy Zaremba __________________________

Hanna Michalska ____________________________

Bronisław Elimer ____________________________


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06