OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Projekt podziału gminy na obwody głosowaniaprojekt

UCHWAŁA Nr XIX/ /2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ______________ 2012 roku


w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na obwody głosowania

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113 ze zmianami) w związku z art. 12 § 2, § 11, § 12 art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami) na wniosek Wójta Gminy Włoszakowice Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się podziału gminy Włoszakowice na 6 obwodów głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/234/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06