OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.


Uchwała nr …/…/2012
Rady Gminy Włoszakowice

z dnia …

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca. 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Załącznik
do uchwały nr …/…/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia …

Roczny program współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.


§1. Ilekroć w niniejszym programie mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873 ze zm.),
2. zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
3. organizacji – należy przez to rozumieć organizację pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4. innych podmiotach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
5. programie – należy przez to rozumieć niniejszy program.
6. gminę – należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice.
7. wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Włoszakowice.
8. urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Włoszakowice.
9. radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Włoszakowice.
10. BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice, dostępny pod adresem: www.bip.wloszakowice.pl .
11. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Gminy Włoszakowice, dostępną pod adresem: www.wloszakowice.pl .

§2. Cel główny i cele szczegółowe Programu.
1. Celem głównym wprowadzenia Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu
i zaspokajaniu w miarę możliwości potrzeb mieszkańców gminy.

2. Celami szczegółowymi Programu są:
a) poprawa jakości warunków życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
b) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
c) otwarcie na innowacyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
d) integracja organizacji i innych podmiotów działających na rzecz gminy i jej mieszkańców,
e) zwiększanie aktywności organizacji i innych podmiotów w ubieganiu się
o zewnętrzne środki pomocowe.

§3. Zasady współpracy:
Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1. pomocniczości – oznacza to, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2. suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
3. partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4. efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych,
5. uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywania zadań przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
6. jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowanych decyzji.

§4. Zakres przedmiotowy:
Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami i innymi podmiotami są:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w ciężkiej sytuacji życiowej
i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. wspieranie i upowszechnianie dóbr kultury.

§5. Formy współpracy:
Gmina podejmuje współpracę z organizacjami i innymi podmiotami w formie:
1. zlecania organizacjom i innym podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formie powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji,
2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
3. konsultowanie aktów prawa miejscowego z zakresu działalności organizacji i innych podmiotów.
4. publikowania ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu www.włoszakowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wloszakowice.pl
5. organizowania spotkań dotyczących zasad współpracy,
6. przekazywania informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach
i konferencjach dotyczących organizacji i innych podmiotów,
7. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i innych podmiotów oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
8. informowania o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku oraz o ogłaszaniu otwartych konkursów ofert,
9. przekazywania organizacjom i innym podmiotom w miarę możliwości materiałów informacyjnych.

§6. Okres realizacji programu:
1. Niniejszy program współpracy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań oraz ich szczegółowy zakres określony zostanie w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert.

§7. Sposób realizacji programu:
1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie.
2. Zawieranie umów na wykonanie inicjatywy lokalnej za zasadach określonych
w ustawie o ile wniosek o realizacje inicjatywy lokalnej wpłynie do Urzędu Gminy.
3. Na wniosek organizacji Wójt może zlecić realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, o ile organizacja spełni warunki określone w art. 19a ustawy.

§8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu:
Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na rok 2013.

§9. Sposób oceny realizacji programu:
1. W imieniu Wójta kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych realizowanych przez organizacje i inne podmioty sprawują wyznaczeni przez niego zarządzeniem pracownicy Urzędu w szczególności poprzez:
a) ocenę realizacji zleconych zadań,
b) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje i inne podmioty rozliczeń
i sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
c) poinformowanie Wójta o stwierdzonych nieprawidłowościach i ewentualnej konieczności wyegzekwowania wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z umową dotacji.
2. Wójt w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2013.

§10. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji:
Roczny Program współpracy z organizacjami został opracowany przez pracownika UG Włoszakowice. Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami zgodnie
z Uchwałą nr …………… Rady Gminy Włoszakowice z dn. ……………, tj. projekt został zamieszczony na stronie www.wloszakowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także został wyłożony do wglądu w biurze nr 113 w terminie od ……… do ……… 2012r.. Konsultacje miały formę wyrażania pisemnej opinii oraz ustaleń z bezpośrednich spotkań. Opinie pisemne należało składać osobiście w sekretariacie UG Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice lub listownie na powyższy adres. Sprawozdanie z konsultacji, zawierające stanowisko Wójta do złożonych opinii zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UG Włoszakowice oraz na stronie internetowej www.wloszakowice.pl.

§11. Tryb powoływania i zasady działania komisji do opiniowania ofert:
1. Jednorazowo, w związku z ogłaszanymi konkursami ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy, w celu opiniowania ofert składanych w konkursach, Wójt
w drodze zarządzenia powołuje Komisję.
2. W skład komisji wchodzą:
a) Sekretarz Gminy,
b) pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi,
c) osoba wskazana przez organizacje, z wyłączeniem osoby wskazanej przez organizacje biorące udział w konkursie.
3. Na wniosek Sekretarza lub pracownika UG w skład Komisji mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Osoba, o której mowa w pkt. 2, ust. 3 jest zgłaszana przez organizację na pisemny wniosek organizacji w terminie określonym w informacji zamieszczonej
w Biuletynie Informacji Publicznej UG Włoszakowice.
5. Komisja może działać bez udziału osoby wskazanych przez organizacje, jeśli:
a) żadna organizacja nie wskaże osoby do składu Komisji,
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji, lub
c) powołana w skład Komisji osoba podlega wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
6. W ocenie oferty, złożonej w otwartym konkursie ofert nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
7. Obsługę merytoryczno-administracyjną zapewnia pracownik UG odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Obsługa obejmuje:
a) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dowolnej skutecznej formie: pisemnej, telefonicznej, emailowej,
b) przygotowanie materiałów na posiedzenie,
c) sporządzenie protokołu z posiedzenia, które podpisuje Przewodniczący Komisji,
d) prowadzenie dokumentacji,
e) inne czynności stosownie do potrzeb prac Komisji.
8. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
9. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
10. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
11. Komisja w myśl art. 15 ustawy przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będą realizować zadanie publiczne,
d) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy uwzględnia planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
12. Rozstrzygnięcia Komisji nie są wiążące dla Wójta.
13. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

§12. Postanowienia końcowe:
Wszelkie zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.


Uzasadnienie
Mając na celu określenie w sposób czytelny zasad i zakresu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poprzez powierzanie bądź wspieranie przez gminę ustawowych zadań niezbędne jest uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06