OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XIX/141/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 7.11.2012 r. poz. 4945)

wprowadzona zmiana Uchwałą Nr XXI/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.


UCHWAŁA Nr XIX/141/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku Nr 95, poz. 613, ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:

1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-4,51zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł
od 1m2 powierzchni,
d/ pozostałych, w tym zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w ewidencji gruntów
jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych 0,02 zł
od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,68 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-16,50zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,24 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-11-07 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06