OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XIX/144/2012 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy


UCHWAŁA NR XIX/144/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 października 2012 roku


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy


Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny na kwotę:
1) 20,00 zł za jednorazowy wywóz 120 l odpadów resztkowych,
2) 19,00 zł za jednorazowy wywóz 90 l odpadów resztkowych,
3) 18,00 zł za jednorazowy wywóz 60 l odpadów resztkowych,
4) 175,00 zł za jednorazowy wywóz 1m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.
2. Opłaty o których mowa w ust. 1 uwzględniają podatek VAT, koszty transportu oraz koszty składowania odpadów resztkowych.

§ 2

1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny na kwotę:
1) 15,00 zł za jednorazowy wywóz 120 l odpadów resztkowych,
2) 14,00 zł za jednorazowy wywóz 90 l odpadów resztkowych,
3) 13,00 zł za jednorazowy wywóz 60 l odpadów resztkowych,
4) 130,00 zł za jednorazowy wywóz 1m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.
2. Ustala się górną stawkę opłaty za wywóz nieczystości ciekłych na kwotę 20,00 zł za 1m3 wywiezionych ścieków.
3. Opłaty o których mowa w ust. 1 i 2 uwzględniają podatek VAT, koszty transportu oraz koszty składowania odpadów resztkowych lub zrzutu nieczystości ciekłych.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXI/156/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Irena Przezbór

Uzasadnienie:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
Przy ustalaniu stawek opłat uwzględniono koszty transportu i amortyzacji sprzętu, koszty składowania odpadów na składowisku i zrzutu ścieków na oczyszczalni ścieków.
Rada gminy określając wielkość górnych stawek uwzględniła niższe stawki
w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.
Wzrost wielkości stawek w stosunku do obowiązującej uchwały jest spowodowany wzrostem kosztów transportu (wzrost cen paliw), wzrostem kosztów pracowniczych oraz rosnącymi cenami opłat za zrzut odpadów na składowisku i zrzut ścieków na oczyszczalniach ścieków.Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-16
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06