OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok


 

   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 23.11.2012 r. poz. 5594)U C H W A Ł A nr XX/153/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), oraz art.6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami),

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1dt ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku (.M.P. z 2012r. poz. 787) przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Włoszakowice na 2013 rok,

z kwoty 75, 86 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt.
§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.Przewodniczący Rady Gminy
/Irena Przezbór/


przygotowała: insp. Danuta PoloszykUzasadnienie do uchwały nr XX/153/2012
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego


Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie
powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i
budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Stawka podatku rolnego została uzależniona od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Na rok 2013 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2012 roku (M.P.2012.poz. 787) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego.
Rada Gminy jest uprawniona do obniżania średnich cen skupu żyta. Cena ustalona przez Radę w stosownej uchwale obowiązuje na terenie danej gminy. Ustawodawca nie ogranicza rady w tym zakresie żadnymi dodatkowymi warunkami, ani też nie wskazuje na kryteria, które powinny decydować o wysokości obniżki, z tym, że skutkuje to zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego.


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-11-23 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06