OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XX/160/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 28.12.2012 r. poz. 5675)

UCHWAŁA NR XX/160/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) i art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Włoszakowice w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391).
§ 2
Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składa się w terminie do 31 stycznia 2013 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 4
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr XIX/147/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Uzasadnienie

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętej 1 lipca 2011 r., gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Włoszakowice, zapewniając konieczność prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.
W celu wykonania powyższego obowiązku konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-11-23 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06