OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 22 października 2012 r.

Numer protokołu: 10
Rok: 2012

P r o t o k ó ł
-------------------------------
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 22 października 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Ryszard Nowak, Mirosława Urbaniak, Zenon Poloch, Krzysztof Poprawski,
- Komisja Rewizyjna Aleksy Zaremba, Bronisław Elimer
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
1. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
3. Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
6. Propozycja stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.
7. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
8. Korespondencja w sprawie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w Boszkowie-Letnisku na ul. Dominickiej.


Ad. 1. W związku z koniecznością przyjęcia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponowano następujące metody ustalania opłaty na podstawie iloczynu:
1) liczy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą.
Dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Komisje wstępnie zaakceptowały metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającą z iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród wymienionych wariantów, metoda ta jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów na nieruchomościach zależna przede wszystkim od liczby zamieszkujących na niej osób.
Ad. 2.Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wzór deklaracji został przyjęty.
Ad. 3. Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W projekcie uchwały zaproponowano termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne będą zawierać indywidualne umowy na odbiór odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne.
Uchwała przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co 2 miesiące do 15 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, grudnia. Tryb ten został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu Gminy Włoszakowice.
Ad. 4. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
Propozycja stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny i nieselektywny.Projekt uchwały dotyczy terenów niezamieszkałych (tj. Boszkowo-Letnisko i prowadzących działalność gospodarczą). Projekt przyjęto.

Ad. 5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
Projekt uchwały został przyjęty.

Ad. 6. Propozycja stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.
Komisje nie ustaliły stawki.
Ad. 7. Zmiany w budżecie. Komisje przyjęły propozycje zmian budżetowych (załącznik). Materiał zostanie przedłożony pod obrady sesji.
Ad. 8. Komisje zapoznały się z korespondencją w sprawie bezpieczeństwa na ul. Dominickiej w Boszkowie-Letnisku.


Komisja Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ryszard Lipowy

Stefan Lis

Mirosława Urbaniak

Zenon Poloch

Ryszard Nowak

Krzysztof Poprawski


Komisja Rewizyjna

Aleksy Zaremba

Bronisław Elimer


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06