OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Urzędnicze

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku w Pomocy Społecznej do zatrudnienia została wybrana Pani Katarzyna Kruk

 

Na ogłoszenie o naborze wpłynęło dziesięć ofert. Wzięto pod uwagę posiadane wykształcenie uniwersyteckie o specjalności pracownik socjalny i zdobyte doświadczenie w pracy. Postanowiono zatrudnić na stanowisko referenta ds funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych Panią Katarzynę Kruk.

 

Kierownik OPS - Elżbieta Guć

 Włoszakowice, 24 stycznia 2013r.

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZAKOWICACH
ul.K.Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


1.Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego,
b)obywatelstwo polskie,
c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
e)umiejętność obsługi komputera oraz programu „Świadczenia rodzinne”.

2.Wymagania dodatkowe:

a)znajomość przepisów dotyczących ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń
rodzinnych, ustawy o pomocy społecznej oraz z zakresu postępowania administracyjnego
b)samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność i
motywacja do pracy,
c)dokładność i komunikatywność,
d)umiejętność pracy w zespole,
e)dobra organizacja pracy.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)przyjmowanie wniosków na fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne
b)obsługa programu "Świadczenia rodzinne"
c)ustalanie na podstawie złożonych dokumentów uprawnień rodzin do należnych im świadczeń,
d)przygotowanie decyzji,
e)sporządzanie listy wypłat i przelewów bankowych,
f)sporządzanie sprawozdań,
g)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjnymi i zaleceniami
kierownika OPS

4.Informacje o warunkach pracy:

a) praca w biurze OPS z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych na terenie gminy
Włoszakowice,
b)budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się
i przemieszczaniu się,
c)bezpośredni kontakt z klientem.

5.Informacje dodatkowe:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.6.Wymagane dokumenty:

a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)list motywacyjny,
c)życiorys (CV),
d)dokument poświadczający wykształcenie,
e)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)oświadczenie kandydata dot.zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (prawo jazdy)

Druki wymaganych dokumentów można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy we Włoszakowicach lub w siedzibie Ośrodka ul.K.Kurpińskiego 29.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą pod adresem Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko referent ds funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w terminie do 15 stycznia 2013r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy- tablica w holu budynku na parterze.

Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane godnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-12-17 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06