OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: stanowisko do spraw naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer dokumentu: 7
Rok: 2012

 

Informacja o wynikach naboru

Na stanowisko do spraw naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy , że w wyniku zakończonej procedury naboru na wolne w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Agnieszka Knop zam. we Włoszakowicach

Kandydatka zostanie zatrudniona z dniem 1 lutego 2013 r.

Uzasadnienie wyboru: Pani Agnieszka Knop w pełnym stopniu odpowiada wymaganiom ogłoszonym w naborze i najbardziej spełnia oczekiwania stawiane w opisie w/w stanowiska.

Włoszakowice, 2013-01-22                                                               Stanisław Waligóra - Wójt

 

 


O g ł o s z e n i e

o naborze na wolne stanowisko

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice


1. Stanowisko do spraw naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub ekonomiczne.
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) dobry stan zdrowia,
6) prawo jazdy kategorii B,
7) nieposzlakowana opinia,
7) dobra znajomość obsługi komputera,
8) doświadczenie w pracy w administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego,
2) umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność,
3) umiejętność pracy z trudnym klientem.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) wysyłanie, odbieranie deklaracji, sprawdzanie poprawności wypełnienia, rejestracja
deklaracji składanych,
2) założenie bazy płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) prowadzenie postępowania - wezwanie do złożenia deklaracji,
4) prowadzenie kartoteki deklaracji, decyzji i opłat,
5) wydawanie decyzji w sprawie wysokości opłaty, zmiany wysokości opłaty, prowadzenie
procedury odwoławczej,
6) przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie obowiązku składania deklaracji
wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadów
komunalnych,
7) sporządzanie informacji i sprawozdań,
8) załatwianie wszystkich innych spraw związanych z deklaracjami i opłatami za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Informacje o warunkach pracy:
1) praca w biurze urzędu gminy z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych oraz na terenie Gminy Włoszakowice,
2) budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych z trudnościami w
poruszaniu się i przemieszczaniu się,
3) duży kontakt z klientem,
4) zmienne tempo pracy,
5) wymiar czasu pracy: pełen etat.

6. Informacje dodatkowe:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do
pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl (dział dokumenty i informacje – nabór
do pracy, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) życiorys (CV),
4) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl),
6) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych ( druk
do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl).
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
(kserokopie).

8. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy we
Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem
„Nabór na stanowisko do spraw naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r.


Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice.Autor informacji: Monika Klemenska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-23
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-12-28 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2013-01-22 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06