OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXI/167/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 14.12.2012 r. poz. 6191)


U C H W A Ł A Nr XXI /167/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku Nr 95, poz. 613, ze zmianami)

Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale nr XIX/141/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości dodaje się § 1 pkt 1 litera c w brzmieniu:
“c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł
od 1m2 powierzchni, z wyjątkiem zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w
ewidencji gruntów jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych,
dla których stawka wynosi 0,02 zł
od 1 m2 powierzchni ”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-01-03 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06