OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XX/162/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług


   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 6.12.2012 r. poz. 5745)

UCHWAŁA NR XX/162/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 listopada 2012 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług


Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz sposobów świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr XIX/149/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy „należy do obowiązkowych zadań własnych Gminy Włoszakowice”. Instrumentem wykonania przypisanych gminie zadań jest prawo stanowienia w sprawach wspólnoty gminnej, w które wyposażył ją ustawodawca.
Art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym upoważnił gminy do wydawania przepisów prawa miejscowego, a znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach skonkretyzowała zakres tego upoważnienia.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2011 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw koniecznym staje się podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz sposobów świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.Załącznik do Uchwały Nr XX/162/2012

z dnia 19 listopada 2012 roku


Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Odbiór odpadów:

1. Ustala się, że w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
a) zmieszane odpady komunalne w ilości 40 litrów na osobę na miesiąc,
b) opakowania szklane,
c) opakowania z tworzyw sztucznych,
d) opakowania z metali,
e) opakowania z papieru i tektury (makulatura),
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyte opony,
h) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, odpady zielone),
i) odpady wielkogabarytowe (zużyte meble domowe i ogrodowe, zabawki itp.),
j) przeterminowane leki,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Częstotliwość odbioru odpadów:

2. Ustala się częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, o których mowa
w pkt. 1.a od właścicieli nieruchomości 2 razy w miesiącu w terminach zgodnych
z przekazanym właścicielowi nieruchomości harmonogramem wywozu odpadów.
3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów, o których mowa w pkt. 1.b, 1.c, 1.d, 1.e i 1.h od właścicieli nieruchomości 1 raz w miesiącu w terminach zgodnych z przekazanym właścicielowi nieruchomości harmonogramem wywozu odpadów.
4. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów, o których mowa w pkt. 1.f. 1.g, 1.i, 1.j
i 1.k od właścicieli nieruchomości 2 razy w ciągu roku w terminach zgodnych
z przekazanym właścicielowi nieruchomości harmonogramem wywozu odpadów.
5. Harmonogram wywozu odpadów, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 4 będzie przekazywany przez gminę właścicielom nieruchomości na koniec każdego roku kalendarzowego.

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieranych selektywnie:

6. Ustala się metodę gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach
z tworzywa sztucznego o następujących pojemnościach – przy selektywnym gromadzeniu odpadów:
a) dla 1 – 2 osób zamieszkujących jedną nieruchomość – 40 litrów,
b) dla 3 osób zamieszkujących jedną nieruchomość – 60 litrów,
c) dla 4 – 5 osób zamieszkujących jedną nieruchomość – 90 litrów,
d) dla 6 i więcej osób zamieszkujących jedną nieruchomość – 120 litrów.
7. Ustala się metodę gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach
z tworzywa sztucznego o następujących pojemnościach – przy nieselektywnym gromadzeniu odpadów:
a) dla 1 – 2 osób zamieszkujących jedną nieruchomość – 90 litrów,
b) dla 3 osób zamieszkujących jedną nieruchomość – 120 litrów,
c) dla 4 i więcej osób zamieszkujących jedną nieruchomość – 240 litrów,
8. Ustala się metodę gromadzenia odpadów, o których mowa w pkt. 1.b, 1.c, 1.d, 1.e
w kolorowych workach foliowych (zielone szkło, żółte – plastik i metal i niebieskie - makulatura).
9. Ustala się metodę gromadzenia odpadów o których mowa w pkt. 1.f. 1.g, 1.i, 1.j i 1.k na terenie posesji w dogodny dla właściciela nieruchomości sposób.
10. Ustala się metodę gromadzenia odpadów o których mowa w pkt. 1.h w brązowych pojemnikach z tworzywa sztucznego o dowolnej pojemności.
11. Ustala się metodę odbioru odpadów, o których mowa w pkt. 6, 7 i 10 sprzed posesji w dniu wywozu określonym w harmonogramie wywozu odpadów – pojemnik należy wystawić
w dniu wywozu przed posesję do godziny 8.00.
12. Ustala się metodę odbioru odpadów, o których mowa w pkt. 8 w workach sprzed posesji
w dniu wywozu określonym w harmonogramie wywozu odpadów – worki należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godziny 8.00.
13. Ustala się metodę odbioru odpadów o których mowa w pkt. 9 na tzw. „wystawkę” – odpady należy wystawić przed posesję w dniu wywozu określonym w harmonogramie wywozu odpadów do godziny 8.00.
14. Kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów właściciel nieruchomości będzie mógł odebrać w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., u przedsiębiorcy świadczącego usługi wywozu i zagospodarowania odpadów oraz sołtysów wsi.
15. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi pod warunkiem zapewnienia możliwości dostępu do pojemnika (worka), odpadów o których mowa
w pkt. 9 – teren przed posesją umożliwiający swobodny dojazd (przy krawężniku lub pergoli śmietnikowej).
16. Odpady komunalne wystawione w dniu wywozu określonym w harmonogramie wywozu odpadów w innych miejscach do których nie jest zapewniony dojazd nie podlegają odbiorowi.
17. W pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych o których mowa w pkt. 6, 7
i 10 właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość we własnym zakresie.
18. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne o pojemności zgodnej z zadeklarowaną liczbą osób faktycznie zamieszkującą nieruchomość – zgodnie z pkt. 6 (przy deklaracji selektywnego gromadzenia odpadów) lub pkt. 7 (przy deklaracji nieselektywnego gromadzenia odpadów).


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06