OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 31 stycznia 2013 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2013


P r o t o k ó ł
---------------------------

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 31 stycznia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Ryszard Nowak Mirosława Urbaniak, Zenon Poloch, Krzysztof Poprawski,
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
pracownik UG Mateusz Mroziński
GZK sp. z.o.o.: Rafał Jagodzik, Monika Biernacik, Roman Hałupka

Porządek posiedzenia:
1. Sprawa komunalizacji.
2. Informacja o gazyfikacji.
3. Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
4. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania prywatnych przedszkoli od roku 2014.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania alkoholizmowi.


Ad. 1. Komisja zapoznała się z działaniami w sprawie przeprowadzenia komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice. Przedmiotowe nieruchomości to przede wszystkim drogi, cieki wodne itp. Radni zaakceptowali powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Ad. 2. Wójt Gminy Stanisław Waligóra przedstawił przebieg rurociągu doprowadzającego gaz do Włoszakowic i sieci rozprowadzającej wewnątrz miejscowości. Inwestycja wymusza dysponowanie przez Gminę terenem (drogą), w którym przebiegać będzie rurociąg. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3. Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedstawił pracownik GZK sp. z o.o. Roman Hałupka. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
- za dostarczanie wody – 2,42 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki komunalne z budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 5,80 zł/m3 (netto)
- za odprowadzanie innych ścieków komunalnych – 8,70 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki sezonowo – 6,50 zł/m3 (netto)
Wysokość opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków pozostała w wysokości dotychczas obowiązującej:
- 3,00 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
- 3,00 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.
Obniżkę taryfy zaproponowano do odprowadzanych ścieków komunalnych z kwoty 5,80 zł/m3 do kwoty 4,30 zł/m3. Obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców Gminy, wymaga dopłaty brakującej kwoty 1,50 zł/m3 do każdego m3 z budżetu gminy.

Ad.4. Ad.5. Projekty uchwał przedstawiono radnym. Uwag nie było.
Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ryszard Lipowy

Stefan Lis

Mirosława Urbaniak

Zenon Poloch

Ryszard Nowak

Krzysztof Poprawski

INFORMACJA
Na terenie gminy, w szczególności we Włoszakowicach, mamy utworzone przed 30 – 50 laty ulice i drogi, które pełnią funkcję publiczną a należą do osób prywatnych. Władze w tamtym okresie nie dokonały formalnych przewłaszczeń.
Każdorazowo podczas projektowania urządzeń komunalnych w takich drogach lub ulicach gmina napotyka znaczne utrudnienia w otrzymaniu pozwolenia na budowę.
Tak jest i teraz przy projektowaniu sieci gazowej. Obecnie problem jest jeszcze większy ponieważ projektowana inwestycja nie jest inwestycją realizowaną przez Gminę Włoszakowice ale gminie zależy, aby ta inwestycja została zrealizowana i objęła w miarę możliwości całą wieś.

W tej sytuacji podjęto przyspieszone działania mające na celu, tam gdzie są projektowane główne rurociągi, a grunty pod drogami i ulicami nie należą do gminy, uregulowania stanu własności. Dotyczy to ul. Ks. Górnego, ul. Zalesie, ul. Leśnej, ul. 11 Listopada, ul. Grotnickiej, ul. 3 Maja (łącznie dziesięć działek).
Ponieważ sytuacja finansowa gminy nie pozwala na wydatkowanie pieniędzy zakładamy tam gdzie będzie taka możliwość dokonać zamiany działek pod drogami i ulicami na inny należący do gminy grunt.

Na podstawie uchwały Rady Gminy przygotowujemy zamianę ul. Ks. Górnego za łąkę za przedszkolem przy ul. Spokojnej we Włoszakowicach. Zamiana będzie dokonana w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Każda z działek zostanie wyceniona przez biegłego z listy wojewody i wtedy okaże się kto komu będzie musiał dopłacić.
Działka gminy jest przedszkolu niepotrzebna, nie była przez przedszkole wykorzystywana, została decyzją wójta przekształcona na działkę budowlaną i jako taka będzie szacowana przez rzeczoznawcę.
Innym dużym problemem z jakim się zmagamy a dotyczącym doprowadzenia gazu do Włoszakowic jest wykup działek wzdłuż projektowanej drogi z Włoszakowic do Krzycka Wielkiego. Na projekt drogi nakłada się projekt rurociągu tranzytowego. W granicach projektowanego rurociągu tranzytowego trzy działki stanowią własność prywatną, które również Gmina Włoszakowice musi wykupić.


M. Mroziński.


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-02-04 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06