OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 7 grudnia 2012 r.

Numer protokołu: 10
Rok: 2012


P r o t o k ó ł
-------------------------------
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego dnia 7 grudnia 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Mirosława Urbaniak, Zenon Poloch, Krzysztof Poprawski,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Aniela Poloszyk, Zofia Strzymińska, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
kierownik GOPS Elżbieta Guć

Porządek posiedzenia:
Analiza materiałów sesyjnych – projekty uchwał dot.:
1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;
2) regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach;
3) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki);
4) wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego;
5) zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany;
6) zmiany budżetu gminy na 2012 r.;
7) zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 r. (wynika z procedury uchwalania budżetu);
8) zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.


Ad. 1. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania omówiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Guć.
Komisje zaproponowały wartość usług opiekuńczych na godzinę w wysokości 20 zł/1godzinę, a specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 30 zł/1 godzinę. Stawka ta służy do wyliczenia wysokości odpłatności osób, którym przyznane zostanie świadczenie w formie usług.
Projekt uchwały zostanie przedłożony na sesji Rady Gminy.

Ad. 2. Komisje zapoznały się z projektem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Projekt zostanie przedłożony na sesji Rady Gminy.

Ad. 3. Komisje zaopiniowały pozytywnie nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki) z przeznaczeniem na budowę chodnika.

Ad. 4. Komisje wyraziły zgodę na oddanie w najem lokalu w Boguszynie (sala wiejska) dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Ad. 5. Komisje zaakceptowały zamianę gruntów we Włoszakowicach, w wyniku której Gmina stanie się właścicielem gruntów stanowiących drogę dojazdową do osiedla.

Ad. 6. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt zmian budżetowych w budżecie na 2012 r.
Komisje wyjaśniły zmiany budżetu na uzupełnienie oświetlenia ulicznego we Włoszakowicach na wjeździe na ul. Powstańców Wlkp. od ronda oraz na budowę murka ozdobnego na Pl. 21 Października. Zmiany do budżetu zostały przyjęte i zostaną przedstawione do uchwalenia na sesji.

Ad. 7. Projekt budżetu gminy na 2013 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Komisje projekt przyjęły. Po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt zostanie skierowany na sesję.

Ad. 8. Komisje przyjęły informację dotyczącą zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.Komisja Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ryszard Lipowy _______________________

Stefan Lis _______________________

Mirosława Urbaniak ___________________

Zenon Poloch _______________________

Krzysztof Poprawski__________________


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

John Krystyna

Poloszyk Aniela

Strzymińska Zofia

Marcinek Paweł

Jagodzik Leszek

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06