OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 24 stycznia 2013 r.

Numer protokołu: 11
Rok: 2013P R O T O K Ó Ł
-----------------------------------

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 24 stycznia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
pracownik UG: Marek Wodawski

Porządek posiedzenia:
1. Analiza działalności Przedszkola.
2. Sytuacja finansowa szkół.
3. Inne sprawy na sesje:
- projekt regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
- projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włoszakowice,
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat.
4. Sprawozdanie koordynatora piłki nożnej – 2012 rok i plan na 2013 rok.
5. Lista ocenionych operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w ramach naboru wniosków dla działania „Odnowa wsi”.
6. Zaległości podatkowe.
7. Wniosek o zmianę m.p.z.p. (Boszkowo-Letnisko ul. Źródlana).


Ad 1. 2.
Komisja przeanalizowała działalność przedszkola i szkół funkcjonujących w gminie na podstawie materiału przygotowanego przez pracownika UG Marka Wodawskiego. Materiał w załączeniu.
Komisja dokonała wizji pomieszczeń "Małej Szkoły" wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Tadeuszem Górnym i dyrektorem Przedszkola Renatą Mejza pod kątem przeniesienia do tego obiektu dzieci z dwóch budynków przedszkolnych z Włoszakowic. W tym celu niezbędne byłoby przeniesienie uczniów Małej Szkoły do budynku głównego przy ul. Kurpińskiego.
W "Małej Szkole" są wolne klasy, do których można by już przyjąć sześciolatki.
Dyrektor wstępnie stwierdził, że w budynku głównym szkoły są 2 wolne sale. Istniejące wolne klasy zostały zagospodarowane na inne cele. Zobowiązano dyrektora do przeprowadzenia przeglądu pomieszczeń szkolnych.
Komisja wstępnie zaopiniowała pozytywnie propozycję zmian lokalowych, sprawę należy jednakże jeszcze przemyśleć i dokonać głębszej analizy.

Ad. 3. Inne sprawy na sesje:
- projekt regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Ustawą nałożono na gminy obowiązek udzielania ww. pomocy uczniom jako zadanie własne dofinansowane z administracji rządowej. W 2012 r. gmina wydatkowała środki w wysokości 27.720,00 zł (dotacja rządowa 21.926,00 zł +20% środków gminy) na 144 uczniów uprawnionych. Co dało niespełna 200 zł na ucznia na rok kalendarzowy.
- projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włoszakowice. Wstępnie komisja zaakceptowała projekt. Przed uchwaleniem zostanie projekt poddany do zaopiniowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę. Komisja zaakceptowała bezprzetargowe oddanie w dzierżawę Gminnemu Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o. terenu stacji uzdatniania wody we Włoszakowicach, w Bukówcu Górnym, w Krzycku Wielkim, w Ujazdowie, w Boguszynie i terenu oczyszczalni ścieków w Grotnikach.

Ad 4. Komisja przyjęła sprawozdanie koordynatora piłki nożnej za 2012 r. oraz nie wniosła uwag do planów na rok bieżący. Sprawozdanie i plan w załączeniu. Radny Leszek Jagodzik wnioskował o ponowne przeanalizowanie podwyższonej stawki za wynajem hali sportowej (o prawie 30%).

Ad. 5. Wójt przedstawił listę ocenionych operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w ramach naboru wniosków dla działania „Odnowa wsi”. Na liście znalazł się projekt remontu sali wiejskiej w Grotnikach i w Jezierzycach Kościelnych. Materiał w załączeniu.

Ad. 6. Zaległości podatkowe. Wójt przedstawił zaległości podatkowe za 2012 r.

Ad 7. Wniosek o zmianę m.p.z.p. dla terenu w Boszkowo-Letnisko ul. Źródlana). Wniosek w załączeniu Ze względów formalnych (las) Komisja stwierdziła, że ze względów formalnych nie ma możliwości zmiany m.p.z.p. dla wnioskowanego terenu. Dla tego rejonu przeprowadzania była procedura planistyczna w latach 2000-2005 w zakresie zmiany lasu na teren rekreacyjny z dopuszczeniem zabudowy letniskowej bez pozytywnego skutku. Od 2008 r. przepisy odnośnie wyłączania lasów z produkcji leśnej nie uległy zmianie w związku z czym stanowisko Komisji jest zasadne.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Krystyna John

Aniela Poloszyk

Paweł Marcinek

Leszek Jagodzik
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06