OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXIII/175/2013 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice” + rozstrzygnięcie nadzorcze


 (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 21.03.2013 r. poz. 2366)

 

UCHWAŁA NR XXIII/175/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2013 r.


w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”.


Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice w formie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”, stanowiącego Załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXV/273/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXVIII/265/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2010 roku oraz uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011 roku.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy:
Irena Przezbórprzyg. A. Cygan
Uzasadnienie:

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz 391), zgodnie z brzmieniem art 4 ust. 1 ww. ustawy rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Ponadto zgodnie z wymogiem przepisu art. 4 ust. 3 ww. ustawy rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.
Ustalenie przez radę gminy w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest obowiązkowe. Niniejszy regulamin uwzględnia wszystkie wymagania co do jego treści, zawarte w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i został dostosowany do jej znowelizowanych zapisów.
Zgodnie z wymogami przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem nr ON.HK-0700-8(2)/12 z dnia 31.12.2012 r. pozytywnie zaopiniował niniejszy regulamin.


Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/175/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 lutego 2013 r.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
1) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
2) właścicieli nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
3) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie;
4) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice;
5) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
6) odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów,
7) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoją masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
9) odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;
10) selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego jeden strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;
11) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach;
12) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
13) obiekcie do czasowego zamieszkania – należy przez to rozumieć w szczególności kempingi, namioty, pola namiotowe, przyczepy kempingowe, domki letniskowe;
14) przedsiębiorstwie komunalnym – należy przez to rozumieć zakład, przedsiębiorstwo lub spółkę Gminy Włoszakowice powołane do prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie gminy;
15) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
16) zorganizowany system odbioru odpadów – system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Włoszakowice zorganizowany przez Wójta Gminy Włoszakowice,
17) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane w charakterze jego towarzysza;
18) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta wskazane przez przepisy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, m. in. bydło, trzoda chlewna, konie, kury, króliki;
19) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe bądź gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której zwierzę dotychczas przebywało;
20) zwierzętach wolno żyjących – rozumie się przez to zwierzęta stanowiące ogólne dobro narodowe i stanowiące własność Skarbu Państwa,
21) harmonogramie – należy przez to rozumieć terminarz odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Włoszakowice,
22) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego do świadczenia usług w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych posiadający stosowne zezwolenie Wójta Gminy Włoszakowice.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1) utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości, w tym również nieruchomości niezabudowanych, pielęgnowania zieleni i usuwania chwastów porastających na tych nieruchomościach, utrzymywania w estetycznym wyglądzie budynków i ich otoczenia;
2) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale – 3, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości technicznego dokonania takiego przyłączenia, wewnętrzną kanalizację sanitarną budynku należy podłączyć do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków;
4) oznaczenia nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości.
§4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) opakowań ze szkła,
3) opakowań z tworzyw sztucznych,
4) opakowań z metalu,
5) papieru i tektury,
6) zużytych baterii i akumulatorów,
7) zużytych opon,
8) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych,
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10) przeterminowanych leków,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) chemikalia.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale – 4.
§5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych, a także podjęcie działań mających na celu usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń. Piasek zużyty do ograniczenia śliskości chodnika należy z niego usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się.
3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników służących do gromadzenia odpadów i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.
§6. Zarządca drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym odpowiada za:
1) zimowe utrzymanie przejezdności dróg publicznych poprzez usuwanie śliskości na jezdniach wraz z odśnieżaniem,
2) całoroczne utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych (w tym czystości znaków i urządzeń drogowych), rowach, przejściach dla pieszych, parkingach, parkach, zieleńcach, przystankach komunikacyjnych, chodnikach i schodach będących w jego administrowaniu oraz stworzeniu odpowiednich warunków organizacyjno – technicznych do wykonywania powyższego obowiązku,
§7.1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy mycie nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska i odbywa się na terenie posesji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływem zużytej wody na tereny sąsiednich posesji lub na tereny publiczne.
2. Drobne naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi dopuszczalne są jedynie w przypadku, gdy nie wpłynie to ujemnie na środowisko i nie będzie stwarzało uciążliwości dla najbliższego otoczenia, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
§8. Na terenie Gminy Włoszakowice, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych oraz dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli czynność ta nie narusza przepisów odrębnych i nie jest uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości,
2) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
4) odprowadzania nieczystości ciekłych do cieków lub zbiorników wodnych, urządzeń kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, na łąki lub pola,
5) umieszczania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, obiektach do czasowego zamieszkania, sklepach, punktach gastronomicznych i usługowych w koszach ulicznych oraz w innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych,
6) wrzucania do worków lub pojemników przeznaczonych do zbiórki selektywnej innych odpadów niż selektywnie zbieranych,
7) gromadzenia w workach lub pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,
8) niszczenia roślinności ozdobnej w miejscach publicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§9. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemności 40 litrów (L),
2) pojemniki o pojemności 60 L,
3) pojemniki o pojemności 90 L,
4) pojemniki o pojemności 120 L,
5) pojemniki o pojemności 240 L,
6) kontenery (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności 5 m3, 7 m3, 10 m3,
7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem brązowym o dowolnej pojemności w stosunku do odpadów biodegradowalnych (odpady kuchenne, odpady zielone),
8) worki z foli oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:
a) papier i tekturę (makulatura) – w kolorze niebieskim,
b) tworzywa sztuczne, metale – w kolorze żółtym,
c) szkło – w kolorze zielonym,
9) kosze uliczne o pojemności 10 – 50 L,
§10.1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących:
1) dla 1 – 2 osób – jeden pojemnik o pojemności 40 L,
2) dla 3 osób – jeden pojemnik o pojemności – 60 L,
3) dla 4 - 5 osób – jeden pojemnik o pojemności 90 L,
4) dla 6 i więcej osób – jeden pojemnik o pojemności 120 L,
2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących:
1) dla 1 – 2 osób – jeden pojemnik o pojemności 90 L,
2) dla 3 osób – jeden pojemnik o pojemności – 120 L,
3) dla 4 i więcej osób – jeden pojemnik o pojemności 240 L,

§11.1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.
2. Pojemniki, o których mowa w Rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu i przed dostępem zwierząt.
3. Pojemniki należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady i urządzenia służące do ich gromadzenia w takim stanie porządkowym, technicznym, sanitarnym, aby korzystanie z nich umożliwiało prawidłową ich eksploatację i nie powodowało zagrożenia dla użytkowników. Ponadto pojemniki powinny być okresowo myte i dezynfekowane.
5. Kosze uliczne zlokalizowane są w pasach dróg publicznych, przystankach komunikacji publicznej oraz w innych miejscach publicznych.
6. Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach publicznych, wewnątrzosiedlowych i zakładowych, ciągach handlowych, parkach i na terenach wzmożonego ruchu pieszego ustala odpowiednio właściciel nieruchomości lub zarządca drogi w porozumieniu z przedsiębiorstwem komunalnym, przy czym:
1) przystanki komunikacyjne należy wyposażyć w kosze uliczne w ilości min. 1 kosz na przystanek,
2) wzdłuż ulic i ciągów komunikacyjnych o nasilonym ruchu pieszych, należy rozmieścić 1 pojemnik (kosz uliczny) na 100 m długości;
7. Usuwanie odpadów z urządzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 odbywa się na bieżąco zgodnie z przyjętym harmonogramem wywozu.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§12.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady komunalne w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do pergoli śmietnikowej. Wystawienie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz innych osób trzecich.
4. Pojemniki i worki powinny być udostępnione zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru do godziny 8.00. Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.
§13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości raz na 2 tygodnie.
§14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w Rozdziale 2 § 4 ust. 1 pkt: 2, 3, 4, 5, 8 raz w miesiącu.
§15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w Rozdziale 2 § 4 ust. 1 pkt: 6, 7, 9, 10, 11, 13 z założeniem nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§16. Odpady, o których mowa w Rozdziale 2 § 4 ust. 1 pkt 12 właściciel nieruchomości albo wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany oddać przedsiębiorcy niezwłocznie po ich zakończeniu.
§17. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych, o których mowa w Rozdziale 3 §11 ust. 5 powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów komunalnych jednak nie mniejsza niż 1 raz w tygodniu.
§18. Organizatorzy imprezy masowej zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa w odpowiednią ilość urządzeń na odpady komunalne oraz zapewnienie odpowiedniej ilości toalet. Bezpośrednio po zakończeniu imprezy masowej organizatorzy są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia odpadów z terenów imprezy oraz terenów przyległych, jeżeli istnieje taka potrzeba. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani zawrzeć umowę z upoważnionym przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych.
§19. Właściciele punktów handlowych i usługowych są zobowiązani usuwać odpady codziennie.
§20. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych oraz prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i dostarczanie kolorowych worków do selektywnej zbiórki zapewnia przedsiębiorstwo komunalne.
§21. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości.
§22.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z indywidualnej instrukcji ich eksploatacji.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych dokonuje przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie Wójta.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia swobodny dojazd do zbiornika bezodpływowego, umożliwiając jego opróżnienie w sposób nie narażający na szkodę ludzi, budynki i pojazdy mechaniczne.
§23. Zasady odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej określa „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszakowice” uchwalony przez Radę Gminy.
§24. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania dowodów zapłaty za wykonane usługi, o których mowa w §21 i §22 ust. 2 przez okres 2 lat, a w przypadku kontroli do ich okazania. Dowód zapłaty za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości jest równoznaczny z zawarciem umowy na ich odbiór.
§25.1. Transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez uprawnionych przedsiębiorców powinien odbywać się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego oraz nie powoduje zanieczyszczenia terenu.
2. Ewentualne zanieczyszczenia powstające podczas transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych winny być niezwłocznie usunięte przez jednostkę transportującą.
3. Wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinien odbywać się środkami transportu szczelnymi, czystymi i oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację.
4. Wywóz nieczystości ciekłych powinien nadto odbywać się wozami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do transportu obornika, gnojówki i gnojowicy.
6. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu gminy są zobowiązani wywozić odpady komunalne do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Włoszakowice wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – tj. ZZO Trzebania.
7. Zrzut nieczystości ciekłych może być dokonywany tylko i wyłącznie do oczyszczalni ścieków w Grotnikach lub innych oczyszczalniach ścieków i punktach zlewnych określonych w zezwoleniu Wójta i za zgodą przedsiębiorstwa komunalnego.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§26. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (toreb) z tworzyw nie ulegających biodegradacji.
§27. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązani są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§28.1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są do:
1) znakowania i rejestracji zwierząt domowych, określi Wójt w zarządzeniu,
2) zabezpieczenia nieruchomości, na której przebywa zwierzę w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się zwierzęcia poza jej teren,
3) zapewnienia właściwej opieki,
4) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za zachowanie zwierząt, przede wszystkim do natychmiastowego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie porządku publicznego i ciszy nocnej wywołanego m. in. uporczywym wyciem lub szczekaniem,
5) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,
6) przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras groźnych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies ma założony kaganiec, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Zabronione jest:
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,
2) wpuszczania psów do piaskownic, na place zabaw dla dzieci i boisk szkolnych,
3) wprowadzania psów do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz, a także na teren plaż i kąpielisk (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych),
4) utrzymywanie zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych i stresujących zwierzęta oraz postępowanie z nimi w sposób niehumanitarny.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§29.1. Ustala się strefę dla miejscowości Dominice, Boszkowo-Letnisko, Boszkowo, w której zabrania się hodowli zwierząt gospodarskich, w tym składowania obornika, gnojówki i gnojowicy:
1) dla miejscowości Dominice obejmującą Osiedle I, Osiedle II;
2) dla miejscowości Boszkowo-Letnisko obejmującą następujące ulice: Boszkowską, Brzozową, Cichą, Dominicką, Dworcową, Jasną, Kanałową, Leśną, Łąkową, Malinową, Piaskową, Pocztową, Podgórną, Różaną, Słoneczną, Sosnową, Starkowską, Turystyczną, Wiatraczną, Wiewiórkową, Wiosenną, Wiśniową, Zacisze, Źródlaną, Żeglarską;
3) dla miejscowości Boszkowo obejmującą następujące ulice: Akacjową, Azaliową, Boczną, Brzozową, Bukową, Dębową, Fiołkową, Irysową, Jesionową, Klonową, Kolejową, Konwaliową, Liliową, Makową, Młyńską, Narcyzową, Świerkową, Topolową, Tulipanową, Wierzbową.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego Regulaminu,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
3) utrzymywać ład i porządek w miejscach hodowli i chowu,
4) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
5) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zastosowane w gospodarstwach rolnych gnojowniki powinny spełniać przepisy prawa budowlanego, a w szczególności posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany boczne.
4. Miejsca utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz nieruchomości powinny być zabezpieczone przed ich samowolnym opuszczeniem.
5. Zabrania się:
1) chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach budownictwa wielorodzinnego,
2) wprowadzania i wypasania zwierząt gospodarskich na terenach parków, terenach rekreacyjnych i innych miejscach publicznie dostępnych,
3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w promieniu nie mniejszym niż 50 m od budynków szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów administracji publicznej,
4) utrzymywania ptaków lotnych, w tym w szczególności gołębi w sposób powodujący uciążliwości dla otoczenia.
§30.1. Zwłoki zwierząt padłych powinny być zabezpieczone sanitarnie według wskazań lekarza weterynarii lub powiatowego lekarza weterynarii.
2. Zwłoki zwierząt padłych powinny zostać unieszkodliwione przez uprawniony do tego podmiot.
3. Transport zwłok zwierzęcych powinien być wykonywany przez uprawnioną do tego specjalistyczną jednostkę.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§31.1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych lub fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli gospodarstw rolnych, właścicieli domów jednorodzinnych, urzędów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki kulturalno-oświatowe; obejmuje się obowiązkiem deratyzacji.
2. Podmioty wymienione w ust. 1 zobowiązane są przeprowadzić deratyzację na bieżąco, w przypadku wystąpienia gryzoni i na własny koszt.
3. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsca wyłożenia trucizny powinny być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.
4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić kontrolę w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.
5. W przypadku udokumentowania nasilenia się obecności gryzoni na terenie gminy lub na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, Wójt zarządzi obowiązkową deratyzację obszaru zagrożonego obecnością gryzoni, podając w zarządzeniu: obszar deratyzacji, terminy ich przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości i mieszkańców.


Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§32.1. Wójt wyznaczy osoby fizyczne lub inne podmioty upoważnione do kontroli wypełniania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1.
§33. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają zasady i tryb postępowania przewidziane w przepisach Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
§34. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odrębne.Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-02-27 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06