OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice i o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania do ww. zmiany planu


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej
w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice i o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania do ww. zmiany planu

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam :
o podjęciu przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały Nr XXIII/186/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice,
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 pokój nr 117, 64-140 Włoszakowice.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oraz postępowania w jej sprawie w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice albo w formie elektronicznej, na adres gmina@wloszakowice.pl . Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – zmiana planu Dominice ”. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włoszakowice.

Wójt Gminy Włoszakowice
mgr Stanisław WaligóraAutor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2013-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06