OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXIV/189/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiU C H W A Ł A NR XXIV/ 189 /2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 6 "l" ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się na terenie gminy Włoszakowice, w sołectwach: Boguszyn, Bukówiec Górny, Boszkowo, Charbielin, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2
Na inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o jakich mowa w § 1, wyznacza się następujące osoby na terenie sołectwa:
1) Boguszyn - Edmund Poprawa,
2) Bukówiec Górny - Tadeusz Malepszy,
3) Boszkowo - Ines Piotrowska,
4) Charbielin - Helena Sobecka,
5) Dłużyna - Aniela Poloszyk,
6) Dominice - Mateusz Krystians,
7) Grotniki - Andrzej Czajka,
8) Jezierzyce Kościelne - Bogdan Wieland,
9) Krzycko Wielkie - Marzena Ratajczak,
10) Sądzia - Zenon Poloch,
11) Skarżyń - Stanisław Grochowy,
12) Zbarzewo - Jan Michalewicz.


§ 3
Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 3 % od zainkasowanych osobiście przez inkasenta opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena PrzezbórUzasadnienie:
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25 stycznia 2013 roku ( Dz.U. z 2013 r. poz. 228) i wprowadzeniem w art. 6 "l" ust. 2 możliwości zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa przedstawia się przedmiotową uchwałę w celu podjęcia.


Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06